Uncategorized

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเรื่องการปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเกาะเกร็ด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเรื่องการปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานจังหวัดนนทบุรีกำหนดจัดขึ้น โดยได้รับเกียรติจากนายสัญญา เจริญพร เจ้าพนักงานในพระองค์ชำนาญการ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง เป็นวิทยากรในการบรรยาย และมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอหรือผู้แทน ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน และผู้เข้ารับการอบรมประมาณ 200 คนร่วมในพิธีเปิดด้วย


ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่า จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑล และเป็นที่ตั้งของหน่วยงาน/สถานที่สำคัญหลายแห่งของประเทศ จึงมีการเสด็จพระราชดำเนิน/พระดำเนินของพระบรมวงศานุวงศ์และสมเด็จพระสังฆราชในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีอยู่โดยตลอด ดังนั้น การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงได้จัดการอบรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบแบบแผนที่ถูกต้องและปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้เหล่านั้นไปถ่ายทอดต่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง นอกจากนั้น ขอเน้นย้ำให้หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานได้ใส่ใจรายละเอียดการปฏิบัติในทุกขั้นตอนของพิธีการด้วย


สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี