ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา

เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเขียงใหม่ นำโดยพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาก่อนปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) นำโดยพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีฯ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยวิทยบริการอื่น ๆ เพื่อเป็นสิริมงคล และเสริมสร้างสติสัมปชัญญะที่ดีให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting และระบบ Onsite ณ ห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย วิทยาเขตเขียงใหม่ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่