Reporter&Thai Army ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน ภัยพิบัติ

กอ.รมน.ร้อยเอ็ดเข้มทำหน้าที่เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนเน้นป้องกันโรคและภัยพิบัติที่มีผลกระทบกับประชาชน /PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

กอ.รมน.ร้อยเอ็ดเข้มทำหน้าที่เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนเน้นป้องกันโรคและภัยพิบัติที่มีผลกระทบกับประชาชน

/PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน


วันนี้(6 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวังร้อยเอ็ด(ผอ.รมน.จว.รอ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด(กอ.รมน.จว.รอ.) คณะกรรมการที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด และกำลังพลปฏิบัติงานประจำปี 2563 โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าการจังหวัดร้อยเอ็ด พล.ต. ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 27 พล.ต.ต. ไพโรจน์ มังคลา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด พ.อ. วีระพงษ์ คำสิทธิ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ. (ท) และกำลังพล คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ สำนักและสถานศึกษา อปท. องค์กร เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

โดยที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีคำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ อาทิ บูรณาการ ประสานงานและเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานองรัฐที่อยู่ในเตพื้นที่ ให้เป็นไปตามแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ และแต่งตั้งคณะทำงานสำนักเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด


นอกจากนี้ยังมีการ แจ้ง ผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562,แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2563 อาทิ โครงการป้องกันและฟื้นฟูป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ การเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ณ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม ต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 70 คน ระหว่าง 17-18 ม.ค. 63,โครงการป้องกันและฟื้นฟูป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ การเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 4 รุ่น ระหว่าง 19 ธ.ค. 62 – 11 มี.ค. 63พื้นที่ อ.หนองพอก,โพธิ์ชัย,อาจสามารถ,และอ.หนองฮี และ การพัฒนาเครือขข่ายการเฝ้าระวังป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน ณ ค่ายลูกเสือ ดักแด้โดโด้ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 28 ก.พ. 63


และ ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ. มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่กำลังพล โดยเน้นที่การป้องกันโรคและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดผลกระทบกับประชาชน

/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว