Uncategorized

“โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม พร้อมเป็นต้นแบบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับประเทศ”

“โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม พร้อมเป็นต้นแบบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับประเทศ

นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม เป็นสาขาของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ให้บริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยและเข้าถึงง่าย เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ยกเว้นคลินิกแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะเปิดให้บริการทุกวัน ดังต่อไปนี้

๑.ด้านพัฒนาการเด็ก : จัดตั้งกองทุนบ้านเด็กเล็กสวนพยอม รับบุตรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดและบุคคลทั่วไป ดูแลเด็กอายุตั้งแต่ ๓เดือน ถึง ๓ ปี โดยพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาการ เน้นการพัฒนาศักยภาพ ให้มีภาวะโภชนาการดี รูปร่างดี สมส่วน และมีพัฒนาการสมวัย ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ตามวัย ตามนโยบาย กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้า ดู และสุขภาพฟัน
๒.บริการงานส่งเสริมสุขภาพ
-ในกลุ่มวัยรุ่น มีห้องเรียนวัยรุ่น ที่เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษารอบด้าน และเป็นศูนย์เทรนนิ่งแกนนำนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตาม พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พุทธศักราช ๒๕๕๙
– ในกลุ่มผู้สูงอายุ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยเปิดโรงเรียนผู้อายุสวนพยอม ให้ผู้สูงอายุ สูงวัยอย่างมีค่า มีการพัฒนาอย่างเหมาะสม
๓.งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้บริการนวด/ประคบสมุนไพร นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ สปาหน้า พอกเข่าเพื่อการรักษา กัวชา ครอบกระปุก ฝังเข็ม ทับหม้อเกลือมารดาหลังคลอด รักษาด้วยยาสมุนไพร ภายใต้การดูแลของแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน เปิดให้บริการทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. นอกจากนั้น ยังมีโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตยาสมุนไพรใช้ในครัวเรือน การอบรมนวดเพื่อสุขภาพ อบรมการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสำหรับประชาชนทั่วไป
๔.งานกายภาพบำบัด ให้การรักษา โดยการใช้คลื่นความร้อน เครื่องอัลตร้าซาวด์ แผ่นประคบร้อน พาราฟิน รักษา ลดปวดด้วยกระแสไฟฟ้า ในกลุ่มผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพในคลีนิก DPAC โดยนักกายภาพบำบัดชำนาญการ

รพ.สวนพยอม มีการพัฒนาภาคีเครือข่าย เพื่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้ “กฎบัตรออตตาวา” ได้รับรางวัลชนะเลิศ เขตสุขภาพที่ ๗ และจะเข้าประกวดเพื่อรับ “รางวัลเลิศรัฐ” รางวัลการบริการภาครัฐดีเด่น ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(สำนักงาน กพร.) และเป็นผลการดำเนินงาน Best Practice ของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ประจำปี ๒๕๖๑ เจ้าของผลงานคือนางอุไรพรณ์ ทิดจันทึก หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟู กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย จะเดินทางมาเยี่ยมและชื่นชมผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต้นแบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพร้อมจะเป็นต้นแบบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับประเทศ.

//////////////////////////////////////
พิมลสิริ มณีฉาย พีอาร์ สสจ.ร้อยเอ็ด ภาพ/ข่าว

Comments are closed.