Uncategorized

รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ย้ำเตือน ! ถ้าไม่มีผีอยู่ในบ้าน 6 ตัว ย่อมจะส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่น สังคมเป็นสุข อย่างยั่งยืน

รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ย้ำเตือน ! ถ้าไม่มีผีอยู่ในบ้าน 6 ตัว ย่อมจะส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่น สังคมเป็นสุข อย่างยั่งยืน
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการประชุมโครงการครอบครัวอบอุ่นต้นแบบจังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสวนาครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก) ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินงานโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


นางพรชนก เชิงหอม นักพัฒนาสังคมชำนาญพิเศษ รักษาการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ในปัจจุบันพบว่า สถาบันครอบครัวมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจากเดิมหลายด้าน เช่น ครอบครัวมีขนาดเล็กลง ครอบครัวขยายหลายรุ่นอาศัย อยู่ร่วมกัน กลายเป็นครอบครัวเดี่ยว มีเพียงพ่อ แม่ และลูก ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและระหว่างเครือญาติลดน้อยลง มีสภาพต่างคนต่างอยู่มากขึ้น ขาดความตระหนักในความสำคัญของบทบาทครอบครัว มีค่านิยมที่ต้องการเลี้ยงลูกให้เป็นเลิศ มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่เข้มงวด เกิดความขัดแย้งระหว่างพ่อกับแม่ พี่กับน้อง พ่อกับลูก หรือแม่กับลูกไม่เข้าใจกัน สภาพเศรษฐกิจที่ยากจนและมีหนี้สิน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลายอย่างกับเด็ก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด จึงจัดทำโครงการครอบครัวอบอุ่นต้นแบบจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง ให้มีทักษะด้านจิตวิทยาการเลี้ยงดูลูกวัยรุ่น การเสริมสร้างสัมพันธภาพให้สมาชิกในครอบครัว มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว ตลอดจนการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว โดยกำหนดการจัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแนวทางการจัดกิจกรรม ตามโครงการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน


นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่จะทำให้ครอบครัวอบอุ่น แท้ที่จริงคือการสัมผัสคนในครอบครัวด้วยความรัก ทุกสัมผัสกันด้วยความรักพ่อ แม่ สัมผัสลูกด้วยความรัก ด้วยไออุ่น และฝากลูกๆทุกคนไว้ คือ ลูกกตัญญู ลูกกตัญญูที่ดี มี 2 ข้อ คือ ทำนามสกุลให้บริสุทธิ์ และยังความสุขในหฤทัยของ พ่อ แม่ หมายถึง การที่ไม่ทำให้สกุลมีความด่างพร้อย ไม่ทำให้เกิดความเสียหาย ในทุกๆ ทาง เช่น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ก็ย่อมส่งผลให้ พ่อ แม่ มีความสุข ครอบครัวอบอุ่นอย่างยั่งยืน และนำคำสอนของหลวงพ่อพระพุทธทาสภิกขุ กล่าวต่อว่า ผีที่อยู่ในครอบครัวที่ทำให้ครอบครัวไม่มีความสุขประกอบด้วย ผีตัวที่ 1 ชอบดื่มสุรา เป็นอาจินต์ ไม่ชอบกิน ข้าวปลา เป็นอาหาร ผีตัวที่ที่ 2 ชอบเที่ยว ยามวิกาล ไม่รักบ้าน รักลูก รักเมียตน ผีตัวที่ที่ 3 ชอบเที่ยวดู การละเล่น ไม่ละเว้น บาร์คลับ ละครโขน ผีตัวที่ที่ 4 ชอบคบคนชั่ว มั่วกับโจร หนีไม่พ้น อาญา ตราแผ่นดิน ผีตัวที่ที่ 5 ชอบเล่นม้า กีฬาบัตร สารพัดไพ่ หวยถั่วโปว์ ไฮโลสิ้น และผีตัวที่ 6 ชอบเกียจ การทำกิน มีทั้งสิ้น หกผี อัปรีย์ เอย


กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสวนาครอบครัวพ่อแม่ลูก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศน์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านสว่าง ผู้ปกครอง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สว่าง ซึ่งการเสนาในครั้งนี้ สร้างความประทับใจให้แก่ทุกครอบครัวเป็นอย่างมาก

 

/////
คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด