Uncategorized

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและซ้อมแผนระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลสุไหงปาดี ปี 2561

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและซ้อมแผนระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลสุไหงปาดี ปี 2561

ณ โรงพยาบาลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและซ้อมแผนระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลสุไหงปาดี ปี 2561 โดยมี นายอัครินทร์ รัตนโกสัย หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายพีรเดช มะโนภักดินักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุไหงปาดี เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงตำบลปะลุรู เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสุไหงปาดี หน่วยงานความมั่นคงเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและซ้อมแผนระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลสุไหงปาดี ปี 2561ในครั้งนี้เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ และสร้างทักษะเบื้องต้นให้แก่ผู้ที่เข้ารับการอบรม ทำให้ทราบถึงหน้าที่ที่จะปฏิบัติอย่างเป็นระบบตามแบบแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ปลอดภัย ช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมีความรู้ ความเข้าใจ การซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ช่วยเหลือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ในการดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล

อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ป่วยและญาติในด้านการป้องกันอัคคีภัยของโรงพยาบาลสุไหงปาดี กิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ การแบ่งประเภทของไฟ จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ วิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการเปิดดับเพลิง แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และการประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนร่างกาย การดับเพลิงโดยใช้น้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง การซ้อมแผนอพยพหนีไฟ โดยมีคณะวิทยากรจากสถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลปะลุรู เป็นวิทยากรให้ความรู้

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
0936193807