ข่าวกระแสสังคม คอร์รัปชัน ทุกข์ร้อนชาวบ้าน

จี้ ก.ล.ต.-ตลาดทุนจัดการ กรรมการอิสระ IFEC จุ้นจ้านงานบริหาร – ผิดกฏหมาย

 

            จี้ ก.ล.ต.-ตลาดทุนจัดการ กรรมการอิสระ IFEC จุ้นจ้านงานบริหาร – ผิดกฏหมาย

IFEC เรียกร้องก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯดำเนินการกับอดีตผู้บริหารอิสระของ IFEC ที่ต้องพ้นสภาพตามกฎหมายเพราะขาดคุณสมบัติ หลังอ้างมติที่ประชุมที่ไม่ครบองค์ประชุมตามกฎหมาย ไปออกคำสั่งและเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

วันที่ 10 กันยายน นายประสิทธิ วงศาสวัสดิ์ ทนายความของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ ไอเฟค(IFEC) แถลงข่าวแจ้งเรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เข้าดำเนินการกับอดีตกรรมการอิสระของIFECจำนวนน 2 คน ที่ไปจัดประชุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แล้วอ้างมติแต่งตั้งตัวเองเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) แต่งตั้งคนนอกเข้ามาเป็นรองCEO และออกคำสั่งปลดพนักงานระดับบริหารของ IFEC ที่เข้ามาทำหน้าที่แทน CEO ที่ถูกสั่งหยุดปฏิบัติงานตามระเบียบบริษัทฯและแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)

https://www.youtube.com/watch?v=NTtaM0ADnuo&t=14s

นายประสิทธิ อธิบายว่า การกระทำของกรรมการอิสระทั้ง 2 คนขัดต่อประกาศตลท. เรื่องกรรมการอิสระในข้อ 2 ที่กำหนดว่า ต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ข้อ7 ที่ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ข้อ8 ที่ต้องไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และข้อ9 ที่ต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งยังขัดต่อประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 ที่กำหนดความเป็นอิสระของกรรมการอิสระไว้ว่าข้อ(ข)ต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ข้อ(ช) ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ข้อ(ซ)ต้องไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และข้อ(ฌ)ต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

“เมื่อกรรมการอิสระทั้ง 2 คนออกคำสั่งปลดพนักงานประจำและแต่งตั้งตัวเองเข้ามาบริหารงาน จึงเท่ากับขาดคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระทันทีตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด จึงถือว่าทั้ง 2 คนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับIFECอีกแล้ว ส่วนการอ้างว่าอาศัยอำนาจตามมาตรา77 ของพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดเข้าดำเนินการ ก็ไม่สามารถอ้างได้ เพราะIFECมีกรรมการไม่ครบอย่างน้อย 5 คนตามมาตรา83 จึงไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อออกมติใดๆได้ กรรมการที่เหลือทำได้เพียงแต่การจัดการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการเท่านั้น อีกทั้งคำสั่งปลดพนักงานที่ออกมาก็ไม่มีผลทางกฎหมาย” นายประสิทธิ กล่าว

ทนายความIFEC กล่าวอีกว่า IFECขอเรียกร้องให้ก.ล.ต.เข้ามาใช้อำนาจทางปกครองดำเนินการกับอดีตกรรมการอิสระทั้ง2คน เพราะสร้างความเสียหายแก่IFECจากการกระทำที่ผ่านมา รวมทั้งขอให้ตลท.ยุติการเผยแพร่ในระบบอิเลกทรอนิกส์(ELCID)รายชื่อของกรรมการอิสระและบุคคลภายนอกบริษัท ที่อ้างมติที่ประชุมว่าแต่งตั้งเป็นCEOและรองCEO รวมทั้งคำสั่งปลดพนักงานระดับบริหารที่เข้ามาทำการแทนCEO ตามระเบียบที่ถูกต้อง โดยให้ยึดถือการชี้แจงข้อมูลถูกต้องของIFECเป็นหลัก