Uncategorized ข่าว พะเยา

พะเยา….พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ จ.พะเยา

พะเยา….พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ จ.พะเยา

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา จำนวน 997 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือยร้อนจากภัยหนาวในขณะนี้ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว โดยมีนายวุฒิชัยเสาว โกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ 

ในการนี้องคมนตรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มอบอาหารพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยหนาวที่มารับสิ่งของพระราชทาน โดยได้มีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานให้บริการตรวจรักษาโรคฟรีแก่ ประชาชนในพื้นที่ด้วย จากนั้นองคมนตรีได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่อีกจำนวน 3 ชุด

จากการสำรวจผู้ประสบความเดือดร้อนจากภัยหนาว ในห้วงปี 2562-2563 พบว่าจังหวัดพะเยา มีราษฎรที่ประสบภัยหนาว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการทุพพลภาพ และผู้มีรายได้น้อย ที่มีความต้องการเครื่องกันหนาวรวม จำนวน 87,598 สำหรับอำเภอปง มีความต้องการเครื่องกันหนาวจำนวน 15,844 รายโดยจังหวัดพะเยาจะได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐเอกชนมูลนิธิการกุศลต่างๆช่วยเหลือราษฎรต่อไป

จากนั้นองคมนตรีได้เดินทางไปที่หอประชุมโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เพื่อมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวจำนวน 997 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่ จากนั้นองคมนตรีได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่อีกจำนวน 3 ชุด สำหรับอำเภอเชียงม่วน มี ประชาชนที่ต้องการเครื่องนุ่งห่มกันหนาวจำนวน 2,260 ราย โดยหน่วยงานราชการในพื้นที่และภาคเอกชน ได้ร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง…

 

https://youtu.be/GBkuTBzU2Gc