ข่าวกระแสสังคม

มูลนิธิหลวงปุู่สรวงไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

มูลนิธิหลวงปุู่สรวงไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

มื่อวันที่ 11 สงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ที่วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และพระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ ฝ่ายธรรมยุต ได้เป็นประธานไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีนายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายธีระ สุวรรณพงษ์ นายด่านศุลกากรช่องสะงำ และดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ นำเกษตรกรตามแนวชายแดนไทยกัมพูขาอำเภอภูสิงห์ เข้ารับมอบไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติจำนวน 12 ราย ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 และเพื่อให้เกษตรกรตามแนวชายแดนไทยกัมพูขาอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีโค-กระบือในการประกอบอาชีพทำนาเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป
หลังจากนั้น นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะได้ร่วมกันมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น จำนวน 37 คน มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนผู้สอบธรรมศึกษา จำนวน 718 ทุน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561ด้วย

***********
บุญทัน ศรีสะเกษ ข่าว/ภาพ
โทร.0818781747