ข่าวกระแสสังคม

ตราด-อําเภอคลองใหญ่จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมด้วยคณะนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ้นที่ 2 (บยป.2)ได้มอบทุนการศึกษาจํานวน 345 ทุน

ตราด-อําเภอคลองใหญ่จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมด้วยคณะนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ้นที่ 2 (บยป.2)ได้มอบทุนการศึกษาจํานวน 345 ทุน

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายชัยวัฒน์ โอชนานนท์ นายอําเภอคลองใหญ่ นําคณะข้าราชการเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีข้าราชการในพื้นที่ ประชาชน นักเรียน โรงพยาบาล ทหาร ตํารวจ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งอําเภอคลองใหญ่ ได้จัดพิธีในครั้งนี้ที่หอประชุมเฉลิมพระเกีรยติ 88 พรรษา ของอําเภอคลองใหญ่ เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 12 สิงหาคม 2561 จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีต่างๆร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ พระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรอําเภอคลองใหญ่ทุกหมู่เหล่า และเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ด้อยพระวิยะอุตสาหะเพื่อให้ปวงพสกนิกรชาวไทยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา โดยเฉพาะโครงการศิลปาชีพพิเศษที่สามารถยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในชนบทให้ดีขึ้น นอกจากนี้ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พระองค์ท่านทรงริเริ่มโครงการต่างๆมากมาย จากนั้นคณะนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 2 (บยป.2) นําโดยนายยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานรุ่น อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยคณะกว่า 30 คน เข้าร่วมในพิธีพร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จํานวน 345 ทุน ทุนละ 1,000 บาท จํานวน 345,000 บาท มอบให้โรงเรียนในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่จํานวน 12 โรงเรียน พร้อมมอบหนังสือด้วย จากนั้นนายสําเนา บุญมาก ผอ.โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ได้เป็นตัวแทนทั้ง 12 โรงเรียน กล่าวคําขอบคุณคณะนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 2 (บยป.2)ด้วย

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก