Reporter&Thai Army

มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.เวียงหนองล่อง, กำนัน, ผญบ.ต.วังผาง, ปศุสัตว์ อ.เวียงหนองล่อง และ สภ.เวียงหนองล่อง ลงพื้นที่ฯ เพื่อเข้าร่วมตรวจสอบสถานที่อนุญาตเล่นการพนันชนไก่ ระดับอำเภอ

เมื่อ 13 ก.ย.61, 1330 – 1500 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.เวียงหนองล่อง, กำนัน, ผญบ.ต.วังผาง, ปศุสัตว์ อ.เวียงหนองล่อง และ สภ.เวียงหนองล่อง ลงพื้นที่ฯ เพื่อเข้าร่วมตรวจสอบสถานที่อนุญาตเล่นการพนันชนไก่ ระดับอำเภอ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและเสนอความเห็นให้ผู้มีอำนาจสั่ง อนุมัติให้ใช้ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาอนุมัติให้ใช้สถานเล่นกันพนันชนไก่ ของ นายดวงคำ มหาพราม อยู่บ้านเลขที่ 93/1 ม.6 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จว.ล.พ.