ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ บูรณาการร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด”


ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ บูรณาการร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด”

เช้าวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานประกอบพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” ที่โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมี พลตรี บุญยืน อินกว่าง ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่จัน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่นจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนภาคีเครือข่ายร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” เป็นการบูรณาการ การแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับการบริการทางด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง ส่งผลให้มีสุขภาพที่ดี ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสในการเล่นกีฬาเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไป พร้อมกันนี้ ได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อผ่อนคลายความหนาวเหยือกเย็น รวมถึงการมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเพื่อสร้างความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในถิ่นห่างไกลคมนาคมได้มีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่ 3 กล่าวด้วยว่า รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยในเรื่องของการป้องกัน ปราบปราม ฟื้นฟู ต้องแก้ปัญหาอย่างเป็นองค์รวมอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น “เน้นย้ำ สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดผู้เสพ สร้างพลังคน เสริมพลังชาติ พร้อมสร้างเครือข่ายป้องกันยาเสพติดภายในชุมชน” ทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน เยาวชนกลุ่มเสี่ยงสูง การลดอุปสงค์ อุปทาน ตัดวงจรการค้ายาเสพติด สกัดกั้นเคมีสารตั้งต้น และลดผลกระทบของปัญหายาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563 ทั้งด้านการป้องกันผู้เสพรายใหม่ การปราบปรามผู้ค้าผู้ผลิต และการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดได้กลับคืนเป็นคนดีของสังคม ซึ่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องบูรณาการในการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งต่อไป

ภายในงาน ยังได้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงของชนเผ่า หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การมอบผ้าห่ม 250 ผืน การมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 ชุมชนบ้านจอป่าคา และชุมชนบ้านห้วยโจ้ การบรรยายโทษและพิษภัยของยาเสพติด แนะนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดแบบสมัครใจ และแจกหน้ากากป้องกันมลพิษและฝุ่นควัน บริการตัดผมฟรี การออกร้านนิทรรศการของหน่วยงานในพื้นที่ และมอบผ้าห่มและถุงยังชีพให้กับผู้ป่วย คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และยังได้จัดรถครัวสนามเพื่อให้บริการประกอบอาหารกลางวัน โดยมี นักเรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน

??????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
14/02/63

,