Reporter&Thai Army

มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพลร่วมกับ จนท.พัฒนาที่ดินลำพูน สนง.พัฒนาที่ดินเขต6 กรมพัฒนาที่ดิน, ผญบ. และราษฎรในพื้นที่ฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน

เมื่อ 15 ก.ย.61, 0900 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพลร่วมกับ จนท.พัฒนาที่ดินลำพูน สนง.พัฒนาที่ดินเขต6 กรมพัฒนาที่ดิน, ผญบ. และราษฎรในพื้นที่ฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ.หนองนา ม.13 ต.นาทราย อ.ลี้ จว.ล.พ. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากฝายชะลอน้ำฯ และการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร และได้ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ ต.นาทราย อ.ลี้ จว.ล.พ. เสร็จแล้วทั้งหมด จำนวน 7 ฝาย โดยมี นายสินชัย ไชยโคตร จพง.การเกษตรชำนาญงานฯ เป็นวิทยากรฯ และมีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 50 คน