ข่าวรัฐสภา

ณ ศาลาประชาธิปไตยนาหว้า อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ศาลาประชาธิปไตยนาหว้า อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการผู้สูงอายุ ศาสตราจารย์สม จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษา และอนุกรรมาธิการกิจการผู้สูงอายุ เดินทางไปศึกษาดูงานการดำเนินการของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ของกลุ่มลุงเคล้าและครูชบ และร่วมประชุมในประเด็นการดูแล ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การดำเนินงานของศูนย์การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุสงขลา และการดำเนินงานของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สภาผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุอำเภอจะนะ ชมรมผู้สูงอายุอำเภอนาทวี และชมรมผู้สูงอายุอำเภอเทพา

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน