ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวประชาสัมพันธ์

ร้อยเอ็ดจัดงานวันครูครั้งที่ 63 คุณธรรมนำครูไทยสร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรงคำขวัญวันครู ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี เพื่อความภาคภูมิใจในฐานะแม่พิมพ์ของชาติ และรำลึกถึงพระคุณของครู /สมนึก- บพิตร/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดจัดงานวันครูครั้งที่ 63 คุณธรรมนำครูไทยสร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรงคำขวัญวันครู ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี เพื่อความภาคภูมิใจในฐานะแม่พิมพ์ของชาติ และรำลึกถึงพระคุณของครู

/สมนึก- บพิตร/รายงาน/0817082129–

CLIP1: วันครูร้อยเเอ็ด/พิธีสงฆ์//

CLIP2:บูรพาจารย์/มุฑิตา/nuk/

CLIP3:วันครูร้อยเอ็ด/มอบรางวัล/nuk

CLIP4:วันครูร้อยเอ็ดที่63/ผู้ว่าเปิด-สมานอ่านสาร/สนช.ตวง. ปาฐกถา/nuk
https://youtu.be/BxQxgINSSKA

เมื่อเช้าวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการจัดงานวันครูครั้งที่ 63 ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดโดยการดำเนินงาน ของนายสมาน แก้วคำไสย์ รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสกล คามบุศย์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ประธานกรรมการจัดงานวันครูและคณะคุณครู ผอ.เฉลียว นครไพร อัญเชิญบูรพาจารย์เทพแห่งครู,ครูอาวุโสนอกประจำการ ผอ.ทวีศักดิ์ เวียงสมุทร,ผอ.ฉัตรชัย จัตุโพธิ์ ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ดร.สกล คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 กล่าวรายงานว่า.-ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันครูแห่งชาติ เป็นวันสำคัญของผู้ประกอบวิชาชีพครู ครูทุกคน จะได้มีความภาคภูมิใจในฐานะแม่พิมพ์ของชาติ และในขณะเดียวกันก็เป็นวันที่ศิษย์ และคนในสังคมทั่วไป จะได้รำลึกถึงพระคุณของครูด้วย กระทรวงศึกษาธิการให้สำนักงานคุรุสภาได้กำหนดให้มีการจัดงานขึ้น

ในหน่วยอำเภอเมืองร้อยเอ็ด กำหนดจัดงานวันครูที่โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดโดยศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเป็นแกนนำในการจัดงาน ทั้งภสถานศึกษาของรัฐและเอกชน รวมถึงสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมกลุ่มที่ 10 โรงเรียนศูนย์เด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 2 เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู 3 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน 4 เพื่อสนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพครู 5 เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวเปิดว่ากล่าวให้โอวาทว่า.-ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็นวันครูแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและการจัดการศึกษา จะบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้ ต้องอาศัยครูเป็นกลไกสำคัญ เพราะครูมีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ คุณธรรม จริยธรรม คำขวัญวันครูประจำปี 2562 คือครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี นั่นก็เป็นสิ่งที่ให้ยึดถือและปฏิบัติครูดีศิษย์ก็จะดี เพราะครูอบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความดีมีความรู้มีความคิดและมีวิชาดำเนินชีวิตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสำคัญและจำเป็นในการจัดการศึกษาและการใช้ชีวิตของทุกคน

นายตวง อันทะไชย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้แสดงปาฐกถาในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ผลักดันหลายเรื่องเช่นการเรียนวิชาครูต้องเรียน 5 ปีและกำหนดหน้าที่ของศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่ให้แยกกันเป็นสัดส่วนโดยให้สำนักงานเขตพื้นที่สามารถบริหารได้ด้วยตัวเองทั้งการบรรจุแต่งตั้งวางแผนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่.-

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/-ข่าว
บพิตร จำปา-ภาพ