Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการบริหารจัดการรถเกี่ยวนวดข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการบริหารจัดการรถเกี่ยวนวดข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันนี้(17 ต.ค. 2562) เวลา 10.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการบริหารจัดการรถเกี่ยวนวดข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โดยมีนางลักขณา บุญนำ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด นายประจักษ์ บุญกาพิมพ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด นางสุมาลัย ศิริพานิช ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และผู้แทนกรมการค้าภายใน ร่วมพิธีเปิด
โครงการดังกล่าว กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน (GISTDA) ร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชัน “จองรถเกี่ยว” ขึ้น เพื่อนำเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศมาส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมภาคการเกษตร และให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรถเกี่ยวนวดข้าวสามารถนำระบบแอปพลิเคชันมาใช้ในการบริหารจัดการรถเกี่ยวนวดข้าวในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรถเกี่ยวนวดข้าวและอัตราค่าบริการรถเกี่ยวนวดข้าวที่สูง
โดยมีเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอหนองพอก อำเภอปทุมรัตต์ อำเภออาจสามารถ และผู้ประกอบการรถเกี่ยวนวดข้าว เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน

ห้องประดับเดือน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

©®{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
ศรีไพร ทูลธรรม:ผู้สื่อข่าว
สำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด/รายงาน