Uncategorized

ร้อยเอ็ด”อบรม”งานคุ้มครองผู้บริโภค ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนรัง!!

ร้อยเอ็ด”อบรม”งานคุ้มครองผู้บริโภค ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนรัง!!

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนรัง ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นางกุสุมา จันทรวิภาค ผอ.รต.สต.จนท.ได้เชิญผู้นำชุมชนกำนัน ประธานอสม.ตำบลโนนรัง เข้าร่วมอบรมงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด อบรมให้ความรู้และสร้างเครือข่ายงานคบส.ในชุมชน มีผู้เข้าอบรม(จำนวน 40 คน)พร้อมเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้มี*นางสาวกัลยาณี อาชาสันติสุข เภสัชกรชำนาญการ* นายไพโรจน์ ฉายาโคตร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ได้อบรมการขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาติต่างๆผลิตภัณฑ์ตัวอย่างคำ/ข้อความ ที่ห้ามใช้โฆษณาอาหาร/เสริมอาหาร /พร้อมแบบสำรวจยาและผลิตภัณฑ์อื่นๆในครัวเรือน(5ครัวเรือน/หมู่บ้าน)แบบบันทึกการแจ้งเรื่อง”ปัญหาด้านคุ้มครองผู้บริโภคฯในชุมชนพร้อมการใช้แอปพลิเคชั่นในการตรวจสอบในครั้งนี้ด้วย#

ประชาชสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
///////////////////////
อสม.ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว