ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

เปิดงานเขียงสัมพันธ์ เทศบาลตำบลโคกกกม่วง เพื่อสร้างความรักความสามัคคี

17 พฤษภาคม 2567 เวลา 20.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกกกม่วง ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ดร.เอกภาพ – ดร.รัชนี พลซื่อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดงานเขียงสัมพันธ์ เทศบาลตำบลโคกม่วง โดย นายสุพจน์ ไชย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลโคกกกม่วง และคณะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกกกม่วง พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ เสนานคร กำนันฯ ประธานคณะกรรมการตำบลโคกกกม่วง และคณะ ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 13 หมู่ สถานศึกษา รพ.สต. อสม.และประชาชน เข้าร่วมงาน ทั้งนี้เพื่อนำเงินไปปรับปรุงงานป้องกันภัยเพื่อทำงานได้สะดวกดียิ่งขึ้น ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายได้จำนวน 140 โต๊ะๆละ 2,000 บาท


นายสุพจน์ ไชย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลโคกกกม่วง กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตำบลโคกกกม่วง ทุกฝ่าย เพื่อนำรายได้ไปปรับปรุงงานป้องกันภัยให้สะดวกในการให้บริการได้ดียิ่งขึ้น งานลุล่วงไปด้วยดีโดยได้รับความร่วมมือจาก อบต. ทต. สถานศึกษา กำนัน ผญบ. อสม.และอื่นๆ นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องปรับปรุง และยังมีหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชาวบ้านทั้ง 13 ตำบล คือระบบน้ำประปาใช้น้ำใต้ดิน มีปัญหาน้อย ตอนนี้กำลังปรับปรุงเป็นระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ที่สำคัญคือ มีน้ำท่วมทุกปี ได้รายงานให้ส.ส.รัชนี ทราบเพื่อแก้ไข ตอนนี้ทราบว่าได้งบประมาณมาทำถนนให้สูงขึ้นเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม ในด้านการประกอบอาชีพ มี 1,481 ครัวเรือน 5,830 คน ทำนา 60% อีก 30 % ปลูกยาง ปลูกอ้อย ที่เหลือปลูกมันและอื่นๆ ที่เป็นห่วงคือเรื่องสารเคมีที่เป็นพิษต่อเกษตรกรและพื้นที่ จึงได้แจ้งให้เกษตรกรงดเว้นการใช้สารเคมี ซึ่งได้ทำเป็นข้อตกลงไว้แล้ว นอกจากนี้แล้วน่าจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลายสิ่งหลายอย่าง จากผู้เข้าร่วมงาน ที่อาจนำไปเป็นประโยชชน์ต่อการบริหารงานของเทศบาลทางหนึ่งด้วย

ดร.รัชนี พลซื่อ ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 3 กล่าวว่า ขอชมเชยในความสมัครสมานสามัคคีของคณะกรรมการตำบลโคกกกม่วง ที่ร่วมใจกันจัดงานในครั้งนี้ มองเห็นความจำเป็นของงานป้องกันภัย ที่จะต้องดีและมาก่อนส่วนอื่นๆ เพราะต้องดูแลทต.ประชาชน ตลอด24ชม. ในฐานะส.ส.ร้อยเอ็ดเขต 3 พรรคพลังประชารัฐ ท่านพล.อ.ประวิตร วงศสุวรรณ หัวหน้าพรรค ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาพรรค รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำเสนอความเดือดร้อนของพี่น้องในพื้นที่ เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือผ่านสภาผู้แทนราษฎรถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะท่านร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ตอนนี้ได้ผลักดันงบประมาณมาช่วยเหลือ พี่น้องเกษตรกรร้อยเอ็ด และเขต 3 หลายๆอย่าง การแก้ปัญหาน้ำท่วมตำบลโคกกกม่วง ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 รอ.ธรรมนัส พนหมเผ่า ได้ลงพื้นที่อำเภอโพนทอง ได้อนุมัติงบประมาณ ปี 2568 เพื่อก่อสร้างประตูระบายน้ำกั้นลำน้ำยัง จุดบ้านกุดก่วง ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง เพื่อชลอน้ำยังและแก้ปัญหาภัยแล้งในฤดูแล้งได้ด้วย วงเงินงบประมาณ 650 ล้านบาท..จะเริ่มมือก่อสร้างประมาณเดือน ธันวาคม 2567และจะมีโครงการดีดีที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอีกต่อไป

สมนึก บุญศรี  รายงาน