ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวรอบรั้วภูธร ทุกข์ร้อนชาวบ้าน อุบัติเหตุ

ร้อยเอ็ดสงกรานต์ปี62วันแรกตาย1เจ็บ14ของ7วันปลอดภัย เข้มรถต้องทำประกันด่านครอบครัวต้องตรวจลึกชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมปฏิบัติตามแผนเป้าต้องลดลง/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129

ร้อยเอ็ดสงกรานต์ปี62วันแรกตาย1เจ็บ14ของ7วันปลอดภัย เข้มรถต้องทำประกันด่านครอบครัวต้องตรวจลึกชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมปฏิบัติตามแผนเป้าต้องลดลง
/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-

4CLIP:VDO
C1.https://youtu.be/Bhy3P3dh2QU
วันชัยแถลงข่าววันแรก11เม.ย.62ตาย1เจ็บ14คนเป้าลดลง/nuk

C2.https://youtu.be/11MAXdu6ZeU
เลิศบุศย์ รอง.ผอ.ศปถ.จ.รอ.แถลงเข้มประกันรถด่านครอบครัวชุดเคลื่อนที่พร้อม/nuk

C3.https://youtu.be/EBtMMcLQ56w
คปภ.แจงผลดีทำประกันรถ,ตำรวจพร้อมช่งยเหตุทันที/NUKTV๑๐๑/รายงาน/0817082129-

C4.https://youtu.be/IrBfWmzyO8I
เกรียงไกร ปภ.รอ.สรุปอุบัติเหตุสงกรานต์ปี62วันแรก11เมยตาย1เจ็บ14ตามแผนดป้าต้องลด/NUKTV๑๐๑/nuk/report/0817082129-

วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผอ.ศปถ.จ.รอ. แถลงข่าวผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 256๒ จังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น3ศาลากลางร้อยเอ็ด


สรุปแถลงข่าวดังนี้ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคม ได้บูรณาการ การทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้น ตั้งแต่ช่วงการรณรงค์ การเตรียมความพร้อม และมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง โดยมีการดำเนินการ ดังนี้


จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 256,ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ๒๕6๒ เพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน,ประชุมติดตามการดำเนินงาน ของ ศปถ.อำเภอ ทั้ง 20 อำเภอ เมื่อวันที่ 26 – 27 , 29 มีนาคม 2562,และวันที่ 2 – 5 เมษายน 2562 เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปกติและการเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562,ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ใน 7 มาตรการหลัก ประกอบด้วย


(1) มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน
– บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง โดยกำหนดค่าปรับในอัตราโทษสูงสุด, จัดตั้ง “ด่านชุมชนที่มีความเข้มข้น”เพื่อคัดกรองผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เน้นการสกัดกั้นคนในชุมชน/หมู่บ้าน โดยใช้ด่านครอบครัว ให้ดูแลบุตรหลานและบุคคลในครอบครัว และยังมี กองร้อยน้ำหวานภาคประชาชน ที่คอยดูแลความปลอดภัยและตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงของคนในชุมชน,หน่วยงานทหาร ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่มาประจำจุดตรวจ รวมถึงการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วของเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในถนนสายรอง โดยเฉพาะกรณีเมาแล้วขับ มิให้นำยวดยานพาหนะออกมาขับขี่บนถนนโดยเด็ดขาด,ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิความคุ้มครอง และประโยชน์ของการทำประกันภัยภาคบังคับ,จัดให้มีพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด (Zoning),

กำชับให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ด้านวินัยจราจรในการปฏิบัติตามกฎหมาย ตามมาตรการ 4 ห้าม 3 ต้อง (ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด เมาไม่ขับ โทรไม่ขับ ง่วงไม่ขับ การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย ต้องมีใบอนุญาตขับรถ)


(2) มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจและตรวจสอบลักษณะกายภาพของถนน จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และจุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ และดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมให้มีความปลอดภัย หรือกรณีที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้ติดตั้งเครื่องหมาย ป้ายเตือน เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสังเกตเห็นได้ชัดเจน


(3) มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ขับขี่ ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทาง รวมถึงอันตรายจากการบรรทุกผู้โดยสารในกระบะท้าย ขอความร่วมมือกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้หยุดประกอบกิจการ
(4) มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ จัดเตรียมความพร้อมของระบบการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบเหตุ
(5) มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ กำหนดมาตรการแนวทางการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัยต่างๆ และประชาชนเกิดความปลอดภัยในการสัญจรและท่องเที่ยว
(6) มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวเข้มงวด กวดขัน ดูแลความปลอดภัยเส้นทางที่เข้าสู่ศาสนสถาน สถานที่สำคัญ และแหล่งท่องเที่ยวเป็นพิเศษ


(7) มาตรการบริหารจัดการได้เพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอ ตำบล ที่ต้องเฝ้าระวังในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยได้นำเอาสถิติข้อมูลอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 ปีย้อนหลัง มาวิเคราะห์กำหนดเป้าหมายในการทำงาน


ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด จะยังคงดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี
เพื่อเป็น 365 วัน แห่งความปลอดภัย,ขอเน้นย้ำให้เล่นน้ำสงกรานต์ด้วยความระมัดระวัง รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมที่ดี และปฏิบัติตามแนวทาง “5 ไม่” คือ ไม่โป๊ / ไม่เปลือย / ไม่ปะแป้ง / ไม่เปลืองน้ำ / และไม่ละเมิดกฎหมาย,และในโอกาสใกล้วันขึ้นปีใหม่ไทย พุทธศักราช 2562 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีความปลอดภัยแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง และขอให้เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ เป็นเทศกาลแห่งความสุขและความปลอดภัยของชาวร้อยเอ็ดทุกคน

 

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–