Uncategorized

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ร่วมกับพลังมวลชน และทุกภาคส่วน ปลูกป่าแปลงใหญ่ระยะเวลา 10 ปี ตามกรอบนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เพิ่มพื้นที่ป่า ของประเทศ

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ร่วมกับพลังมวลชน และทุกภาคส่วน ปลูกป่าแปลงใหญ่ระยะเวลา 10 ปี ตามกรอบนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เพิ่มพื้นที่ป่า ของประเทศ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 พันเอกอาสาฬหะ พูลสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ร่วมเปิดประธานในการเปิดกิจกรรมปลูกป่าแปลงใหญ่ระยะเวลา 10 ปี ตามกรอบนโยบายของรัฐบาล โดยมีกลุ่มพลังจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ คณะครู นักเรียน ส่วนราชการและประชาชน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ตามนโยบายคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่บริเวณป่าทุ้งโจ้โว้ หมู่ 2 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 2,000 ต้น ประกอบด้วย ต้นหว้า ไม้แดง ไม้ประดู่ ต้นมะขาม ในพื้นที่ประมาณ 20 ไร่

กองกำลังนเรศวร ได้มอบหมายให้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 และส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ให้ดำเนินการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ในห้วงที่ผ่านมา ซึ่งดำเนินการตามแผนงานโครงการในหลายลักษณะ และในห้วงปีนี้ กองทัพบกได้กำหนดเป้าหมาย เพิ่มพื้นที่ป่าเป็น 35 % อีกทั้งรัฐบาล โดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ มอบหมายให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากร ป่าไม้, การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พ.ศ.2557 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ กองกำลังนเรศวร มอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ดำเนินการปลูกป่าแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดตาก โดยให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ภายในกรอบระยะเวลา 10 ปี วัตถุประสงค์ เพื่อรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อความสมดุลของระบบนิเวศ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ใช้ทรัพยากรน้ำใช้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม สมดุล ระหว่างอุปสงค์ และอุปทานตามศักยภาพลุ่มน้ำ ฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินการปลูกป่าแปลงใหญ่ระยะเวลา 10 ปี ตามกรอบนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เพิ่มพื้นที่ป่าเป็น 40 % ของพื้นที่ประเทศ โดยให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และเงื่อนไขต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยบูรณาการแผนงาน/โครงการและงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่ 1โครงการสกัดกั้นป้องกันการบุกรุกทำลายป่า ประกอบด้วย การสกัดกั้นและป้องกันและยับยั้งการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ และการทวงคืน ยึดคืนพื้นที่ป่า ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ 2. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างความชุ่มชื้น คือ กิจกรรมการปลูกป่าแปลงใหญ่ และ 3. โครงการรณรงค์และปลูกจิตสำนึก คือ กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาป่าไม้ในชุมชนและในเวทีชาวบ้าน และโอกาสวันสำคัญ ต่าง ๆ ของชาติ สำหรับการปลูกป่าแปลงใหญ่ระยะเวลา 10 ปี ตามกรอบนโยบายของรัฐบาล ในครั้งนี้ จะมีการติดตามประเมินผล การดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการดำเนินการได้ผลเป็นรูปธรรม