ข่าวรัฐสภา

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและประชุมร่วมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย

วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและประชุมร่วมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย รองผู้บังคับการ และผู้กำกับการในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม มาตรการการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว มาตรการเกี่ยวกับการเก็บรักษาของกลาง แนวทางดำเนินการเพื่อให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ตลอดจนได้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. …. ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลและข้อคิดเห็นต่างๆ ไปประกอบการพิจารณาศึกษาและดำเนินงานตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการต่อไป

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน