ข่าวรัฐสภา

ณ ห้อง Montreux ศูนย์การประชุมนานาชาติ CICG นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินำคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมสมัชขาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 139

วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลา 15.30 นาฬิกา ณ ห้อง Montreux ศูนย์การประชุมนานาชาติ CICG นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินำคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมสมัชขาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 139 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พบปะหารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนสภาประชาชนแห่งชาติจีน นำโดย นาย Baima Chilin รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวถึงภาพรวมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับจีนในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ซึ่งมีความใกล้ชิดในทุกด้านและทุกระดับ อันสะท้อนให้เห็นจากการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนระหว่างผู้นำของไทยและจีนในทุกระดับ โดยทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องให้มีการส่งเสริมความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปทั้งในด้านเศรษฐกิจ การศึกษาและวัฒนธรรม การท่องเทียว และการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น
โอกาสนี้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้แสดงความยินดีกับฝ่ายจีน ในโอกาสที่ Mr. Chen Guomin ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก เลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (Executive Committee) และแสดงความเชื่อมั่นว่าด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ Mr. Chen Guomin จะสามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์ฯ ช่วยยกระดับการทำงานของสหภาพรัฐสภาต่อไป โดยฝ่ายจีนได้ขอบคุณประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนจีนด้วยดีตลอดมาในทุกเวที และจีนก็ยินดีที่จะสนับสนุนไทยเช่นกันทั้งในกรอบความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี ในองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศที่ไทยและจีนเป็นสมาชิก อาทิ IPU APPF ตลอดจนในกรอบ AIPA ซึ่งจีนมีสถานะเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของของอาเซียน เป็นต้น
จากนั้น ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ด้านรัฐสภา ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนการเยือนของบุคคลสำคัญระหว่างกันอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ โดยในช่วงปี 2559-2561 นอกจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะได้เดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของสภาปรึกษาที่ปรึกษาทางการเมืองของจีน (CPPCC) แล้วถึง 2 ครั้ง สภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ได้ให้การต้อนผู้นำระดับสูงของ CPPCC ในฐานะแขกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติถึง 3 ครั้ง ในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นกัน
ในช่วงท้าย รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้กล่าวว่า ไม่ว่าสภาวการณ์ระหว่างประเทศหรือภายในประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร แต่ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนจะไม่เปลี่ยนแปลง โดยนาย Baima Chillin ได้นำส่งความปรารถนาดีจากนายหลี่ จ้านซู ประธานสภาประชาชนแห่งชาติมายังประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและหวังว่าการเยือนจีนในช่วงเดือนธันวาคม 2561 ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาของประเทศทั้งสองให้มีความใกล้ชิดยิ่งขึ้น

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน