ข่าวรัฐสภา

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์โครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.40 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์โครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธี พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี
สำหรับวัตถุประสงค์การประกวดตราสัญลักษณ์โครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติฯ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมปลูกป่า และได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ผ่านการส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์เพื่อใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่รณรงค์ทั้งในช่องทางหลัก สื่อออนไลน์ และสื่ออื่นๆ ของโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติฯ โดยมีเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 194 ผลงาน ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ นายณัฐศาสตร์ โยธินนะกร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ นายอนุสิทธิ์ นันทพรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ นายศุภวิชญ์ สงคราม โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง
รางวัลชมเชย ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ นางสาวสริณลินท์ ปิติจรรยาวงศ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นางสาวมูไฮม๊ะ ซา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และนายภานุวัฒน์ มีมิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
จากนั้น นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว ประธานกรรมการดำเนินงานจัดตั้งสวนพฤษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ร่วมแถลงข่าวโครงการจัดตั้ง
สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดสร้างขึ้นในพื้นที่บริเวณบ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและจัดแสดงพรรณไม้ป่าชายเลนจากพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของโลก ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาวิจัย และสร้างองค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งนับเป็นสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติแห่งแรกของโลก
ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 ดังกล่าวในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ บ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน