ข่าวรัฐสภา

คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมสอบสวนคดีพิเศษ เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT) และมูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (Thai Hotline) จัดเวทีสรรค์เสวนาเรื่อง “โลกดิจิตัลสำหรับเด็ก”

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.35 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมสอบสวนคดีพิเศษ เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT) และมูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (Thai Hotline) จัดเวทีสรรค์เสวนาเรื่อง “โลกดิจิตัลสำหรับเด็ก” โดยมีนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวเปิดเวทีสรรค์เสวนาและปาฐกถาพิเศษ และดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้แทนเด็กจากทั่วประเทศ จำนวน 29 คน เข้าร่วมกิจกรรมนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กล่าวว่า ภายใต้การเปลี่ยนผ่านทางสังคมจากยุคอนาล็อคมาสู่ยุคดิจิทัลที่ดูเหมือนว่าการแสดงความคิดเห็นสามารถกระทำได้โดยง่าย ทำให้มีปริมาณข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ถูกผลิตขึ้นในแต่ละวัน และการคัดกรองข้อมูลทำได้ยากจึงเป็นช่องว่างทำให้เด็กมีโอกาสถูกคุกคาม ถูกละเมิด และถูกเอารัดเอาเปรียบ ฉะนั้นการมีส่วนร่วมของเด็กและการรับฟังเสียงของเด็ก ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใหญ่ในประเทศต้องให้ความสนใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดเวทีสรรค์เสวนาในครั้งนี้จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกดิจิทัลสำหรับเด็กและเยาวชนได้
ทั้งนี้ เวทีสรรค์เสวนาดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้นำเสนอปัญหาและสถานการณ์เกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ตนเองประสบ เพื่อเป็นเวทีสะท้อนมุมมองและความคิดของเด็กต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ ทั้งที่ส่งผลโดยตรงและมีผลกระทบต่อเด็ก และเพื่อสร้างพื้นที่การรับฟังเสียงของเด็กให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย และสาธารณชนทั่วไปที่สนใจ

 

 

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน