Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรรหาพื้นที่ก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562

ร้อยเอ็ด-

วันที่(19 พฤศจิกายน 2562) เวลา 13.30น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรรหาพื้นที่ก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562

จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีคำสั่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 1/2562 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 ได้แต่งตั้งคณะทำงานสรรหาพื้นที่ก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาและสรรหาพื้นที่สำหรับก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกำหนด โดยมีพื้นที่ แจ้งเพื่อทราบในที่ประชุมได้แก่ พื้นที่ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี(ป่าดอนแดงทำเลเลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์)

พื้นที่ตำบลป่าฝา อำเภอจังหาร พื้นที่ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด (ที่ดินซึ่งได้รับบริจาคจากนายบุญสวน บุญโพธิ์) พื้นที่โรงเรียนบ้านสามแยกโพธิ์ชัย ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด (ยังอยู่ในระหว่างการหารือกับองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง) และมีวาระการพิจารณากำหนดแนวทางในการดำเนินการสรรหาพื้นที่ก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ดและพิจารณาพื้นที่สำหรับก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด อาคาร 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ศรีไพร ทูลธรรม-รายงาน