ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลหนองพอก ด้วยกระบวนการโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง

20 มิถุนายน 2567 นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปฺิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี ตามนโยบายป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วนของรัฐบาล ด้วยกระบวนการโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี โดยมี นายดำรงศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอธวัชบุรี ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพอก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุดปฏิบัติการประจำตำบลฯ ภาคีเครือข่าย และผู้เข้ารับการบำบัดฯ เข้าร่วม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี ตามนโยบายป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วนของรัฐบาล ด้วยกระบวนการโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) การดำเนินงานได้สรุปผลการคัดกรอง ค้นหาว่าใครเสพ ใครเสี่ยง พร้อมดึงให้เข้าสู่กระบวนการบำบัด ตัดวงจรการค้า ไม่ให้เกิดผู้ค้ารายใหม่ โดยกลุ่มเป้าหมายตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี ที่มีอายุระหว่าง 12 – 60 ปี มีจำนวน 1,656 คน ได้ทำการ X-Ray แล้ว พบผู้เสพที่ผ่านการประเมินพฤติกรรมก้าวร้าวแล้ว จำนวน 89 ราย

ทั้งนี้ กระบวนการกิจกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน(CBTx) มีการดำเนินการกิจกรรมบำบัด ประกอบด้วย กิจกรรมบำบัดทางการแพทย์ กิจกรรมปลุกจิตสำนึกให้มีความรักและเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การสำนึกรักบ้านเกิด การเป็นพลเมืองดีของชาติ กิจกรรมจิตอาสา และการบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน เพื่อกดดันกดดันให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกบยาเสพติด ยุติการกระทำผิดกฎหมาย และหันมาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับชุมชนของตนเอง

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว 086-643-6277