Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการแข่งขันกีฬาออกพรรษาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 19 -21 ตุลาคม 2561 ณ วัดผันทนาราม บ้านค้อ หมู่ที่ 5 -6 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการแข่งขันกีฬาออกพรรษาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 19 -21 ตุลาคม 2561 ณ วัดผันทนาราม บ้านค้อ หมู่ที่ 5 -6 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

 

เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 19 ตุลาคม 2561นายจงจิตดี จอมคำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาต้านยาเสพติด เดินทางถึงสถานที่จัดงานประธานเยาวชนกล่าวรายงานต่อท่านประธานในนามคณะกรรมการการจัดงานแข่งขันกีฬาออกพรรษาต้านยาเสพติดประจำปี2561บ้านค้อหมู่ที่5-6 ตำบลโนนรัง ขอบพระคุณ ที่ท่านให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาออกพรรษาต้านยาเสพติดประจำปี2561ในวันนี้ ซี่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากอบต.โนนรัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่งที่สนับสนุนนโยบายในด้านการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของคนในท้องถิ่นในทุกๆด้าน ซึ่งปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลานหน่วยงานในการป้องกันและเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการจัดงานแข่งขันกีฬาออกพรรษาต้านยาเสพติด บ้านค้อหมู่ที่5-6 ตำบลโนนรัง ประกอบไปด้วย


1.กีฬาฟุตบอล แยกเป็น-กีฬาฟุตบอลประเภททั่วไป-กีฬาฟุตบอลประเภทอายุไม่เกินเกิน13 ปี-กีฬาฟุตบอลประเภทอายุไม่เกิน15 ปี-กีฬาฟุตบอลประเภทอาวุโสอายุ40 ปีขึ้นไป
2.กีฬาตะกร้อ
3.กีฬาวอลเล่ย์บอล ประเภทชายและหญิงและยังมีกิจกรรมขบวนฟ้อนรำประกอบดนตรี กิจกรรมประกวดร้องเพลงและกิจกรรมประกวดสาวประเภทสอง
ดังนั้นคณะกรรมการจัดงานกีฬาบ้านค้อหมู่ที่5,6 จึงจัดโครงการแข่งขันกีฬาออกพรรษาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2561โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีจิตใจที่เข้มแข็งและห่างไกลยาเสพติด
2.เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนทั่วไปกับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ
3.ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา
4.สร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบ้านค้อหมู่ที่ 5-6 ตำบลโนนรัง โดยปราศจากปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ประกอบด้วยเยาวชน,ผู้นำชุมชน,คณะกรรมการตัดสินกีฬาจากอบต.โนนรังรวมทั้งผู้ควบคุมทีมและประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก
ประธานกล่าวเปิดงานโครงการแข่งขันกีฬาออกพรรษาต้านยาเสพติด ประจำการปี 2561หว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2561 ณ วัดผันทนาราม บ้านค้อ หมู่ที่ 5-6 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีนักกีฬาจากตำบลโนนรังเข้าร่วมแข่งขันอย่างคึกคัก,เรียนท่านรองนายกอบต.โนนรัง,เลขานุการนายก,กำนันตำบลโนนรัง,ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน,ท่านประธานสภาอบต.โนนรัง,ท่านรองประธานสภาฯ,สอบต.โนนรัง,ประธานอสม.ตำบลโนนรังและทีมงานอสม,คณะกรรมการดำเนินโครงการฯข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานอบต.โนนรัง,น้องๆเยาวชนนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม,ชุด ชรบ บ้านค้อ,และพี่น้องประชาชนวัตถุประสงค์ที่กล่าวมานั้นเพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของภาครัฐและเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬาและยังส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ห่างไกลจากยาเสพติดและก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า
ในครั้งนี้กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการฯ

[[[[[[[[[]]][[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[][[[

ศรีไพร ทูลธรรม ๑๐๑ ข่าว/ภาพ
สื่อประชาสัมพันธ์สมาคมอสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
๑๐๑ SMART City