Reporter&Thai Army Uncategorized

ตราด/ปิดลงแล้วครับ/ชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด ทําพิธิปิดการฝึกอบรมกําลังประชาชนตําบลชายแดน รุ่นที่ ๑

ตราด/ปิดลงแล้วครับ/ชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด ทําพิธิปิดการฝึกอบรมกําลังประชาชนตําบลชายแดน รุ่นที่ ๑ พื้นที่ตําบลหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด จํานวน 100 คน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 19 ธ.ค.2562 ที่ศาลาอเนกประสงค์หาดศาลเจ้า หมู่ 3 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด พลเรือตรี บัญชา ดาวสุข ผู้อํานวยการศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมกําลังประชาชนตําบลชายแดน โดยมี นาวาตรี ศักดิ์ชัย ศรีวิไสย หัวหน้าชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รู้ เป็นผู้กล่าวรายงาน นายพงษ์พัฑฒ์สินราย ปลัดอาวุโสอําเภอคลองใหญ่ นาวาโท นิรุจน์ สุศรี หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 บ้านหาดเล็ก ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด เทศบาลตําบลหาดเล็ก สภ.คลองใหญ่

ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ผู้นําท้องถิ่นตําบลหาดเล็ก ก.ศ.น.อําเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วยทีมวิทยากรจากชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด และหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่เข้าร่วมให้เกียรติพิธีปิดการฝึกอบรมกําลังประชาชนตําบลชายแดนในครั้งที่ 6/2562 ตามคําสั่งการฝึก ศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้มอบหมายให้ชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด ดําเนินการฝึกอบรมกําลังประชาชนตําบชายแดนของตําบลหาดเล็กขึ้น ชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด ได้ดําเนินการฝึกมาตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค.2562 บัดนี้การฝึกอบรมได้เสร็จสิ้นลงแล้ว มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน จึงได้ทำการมอบวุฒิบัตร เพื่อแสดงถึงผู้มีความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงานจริงที่ผ่านมา 3 วัน

และมีความสามารถในการป้องกันตนเองและหมู่บ้านจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนการปฎิบัติการทางทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัคร เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมของส่วนราชการในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับชุมชน ตลอดจนการปลุกจิตสํานึกให้เกิดความรัก หวงแหนพื้นที่ร่วมกันปกป้องและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศต่อไป โดยการฝึกดังกล่าวมีการฝึกภาคสนามจริงทุกอย่าง

การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดร่วมกับตํารวจ สภ.ไม้รูด การฝึกท่ามือป่าว การฝึกใช้อาวุธจริง การฝึกอาวุธจากการยิงปืนท่าต่างๆจริงรวมทั้งการนัดหมายแบ่งหน้าที่พร้อมในการรับสถานการณ์จริง ที่อาจจะเกิดขึ้นในที่ต่างๆได้ โดยไม่คาดหมายได้ ซึ่งการฝึกอบรมจะสามารถนําความรู้ที่ได้รับการฝึกมาอบรมไปใช้ได้ เพื่อปลุกจิตสํานึกด้านความรักและเทิดทูนสถานบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และมีความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกให้มากขึ้นต่อไป

https://youtu.be/Lih12RUQ07U

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวรายงานในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด