(คลิบ) ร้านนมหน้าฟาร์ม สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด น้ำนมดีที่สุดของประเทศ จากวัวต้นน้ำ

(คลิบ) ร้านนมหน้าฟาร์ม สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด น้ำนมดีที่สุดของประเทศ จากวัวต้นน้ำ

ร้านนมหน้าฟาร์ม สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด อ.ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่เป็นร้านนมที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคนมสด น้ำนมดีที่สุดของประเทศ จากวัวต้นน้ำ ของสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรไชยปราการ จำกัด สมาชิกเริ่มแรกจำนวน 83 คน ประกอบอาชีพ การเพาะปลูก ต่อมาประสบปัญหาเนื่องจากประสบภาวะภัยแล้ง แมลงรบกวน ผลผลิตไม่มีคุณภาพและปริมาณลดลง จึงขายได้ราคาต่ำคณะกรรมการจึงประชุมเพื่อพิจารณาหาอาชีพใหม่ที่เหมาะสม อาชีพการเลี้ยงโคนมโครงการนำร่องเพื่อเลี้ยงโคนมในเดือนมีนาคม 2536 มีสมาชิกจำนวน 7 ราย ทดลองเลี้ยงโคนม พ.ศ. 2537 ได้เข้าร่วมโครงการแผนปรับโครงสร้างระบบการผลิตการเกษตร (โคนม)วันที่ 4 กรกฎาคม 2546 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด”ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 1,017 มีหน้าที่รวบรวมน้ำนมดิบ ผลิตและแปรรูปอาหารสัตว์ โดยจำหน่ายน้ำนมดิบให้กับ 4 โรงงาน ซึ่งที่ผ่านมากรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนเครื่องตรวจ องค์ประกอบน้ำนมดิบเพื่อให้สหกรณ์มีคุณภาพในการผลิต

นอกจากการผลิตน้ำนมดิบเพื่อการบริโภคแล้ว สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัดยังได้มีการผลิตอาหารสัตว์ในการช่วยผลิตน้ำนมคุณภาพ จากสารอาหารที่มีประโยชน์ โดยมีการควบคุมสูตรหัวอาหารทุกสูตร รวมทั้งจัดหาและจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการของสมาชิก โดยมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาสูตรอาหาร TMR ให้เหมาะสมกับวัตถุดิบในท้องถิ่น ทำให้ปริมาณและราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพสินค้าที่ได้รับ รวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกหันมาใช้อาหาร TMR ในการเลี้ยงโคนมเพิ่มมากขึ้น เป็นหนึ่งช่องทางที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการผลิตน้ำนม

หากใครที่เดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ผ่านทาง อ.เชียงดาว ไชยปราการ ฝางและ อ.แม่อาย เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวได้บริโภคนมสด น้ำนมดีที่สุดของประเทศ ของสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: