วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

จังหวัดเพชรบูรณ์แถลงข่าวพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนโครงการ “เพชรบูรณ์ พอเพียง”

จังหวัดเพชรบูรณ์แถลงข่าวพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนโครงการ “เพชรบูรณ์ พอเพียง”

28 ธันวาคม 2563 นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานแถลงข่าว พร้อม ลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการ “เพชรบูรณ์ พอเพียง” โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “เพชรบูรณ์ พอเพียง” นโยบายของ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ประชาชนมีปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต 4 ประการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และแนวนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ทุกส่วนราชการ น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางพัฒนาเพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งหลักสำคัญประการหนึ่ง ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักในการปฏิบัติให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต โดยยึดหลักความพอเหมาะ พอดี ความมีเหตุผล และความไม่ประมาท ประกอบจังหวัดเพชรบูรณ์ มีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างความสุขของผู้อยู่และผู้มาเยือน โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ทำอย่างไรจึงจะให้ ทุกคนมีความสุขไปพร้อมพร้อมกัน โดยไม่มีความเหลื่อมล้ำ ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง จึงมีแนวคิด ว่าการก่อให้เกิดความสุขแบบพอเพียง ทุกคนควรมีปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโลก เพื่อสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต

จังหวัดเพชรบูรณ์โดยนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนเพชรบูรณ์โดยยึดแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง มีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งเพื่อให้ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์มีความมั่นคงในการดำเนินดำรงชีวิตภายใต้บริบทส่งเสริมให้มีความพอเพียงบนปัจจัยพื้นฐานสี่ประการโดยทุกส่วนราชการจะร่วมกันกำหนดเป็นวาระงานที่สำคัญที่ นำมาขับเคลื่อนใน ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งปัจจุบันมีส่วนราชการร่วมกันขับเคลื่อนจำนวน 40 หน่วยงาน 96 โครงการ วางเป้าหมายผลลัพธ์ในแต่ละกิจกรรมให้เป็นในทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัด โดยกำหนด 5 ด้านความมั่นคง ประกอบด้วย ความมั่นคงด้านอาหารมุ่งหวังให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์กินอิ่ม ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยมุ่งหวังให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์นอนอุ่น ความมั่นคงด้านรายได้มุ่งให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์มีทุนดี ความมั่นคงด้านสุขภาพมุ่งหวังให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์ชีวีพร้อม และห้าความมั่นคงด้านสังคมมุ่งหวังให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์น้อมพัฒนา

%d bloggers like this: