Uncategorized

จันทบุรี-หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ พันธมิตรเครือข่ายในจังหวัดจันทบุรี

จันทบุรี-หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ พันธมิตรเครือข่ายในจังหวัดจันทบุรี

เดินรณรงค์ขยายผลนโยบาย และความสำเร็จของรัฐบาล ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงการบริการภาครัฐที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิต

วันนี้ ( 21 มิ.ย.62 ) ภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี และ เทศบาลเมืองจันทนิมิต สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี/ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับส่วนราชการพันธมิตรเครือข่ายกว่า 20 องค์กร อาสาสมัคร อป.มช. และเยาวชนนักเรียนโรงตากสินศึกษา เดินรณรงค์กิจกรรม On ground ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ขยายผลนโยบาย และความสำเร็จของรัฐบาล ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น “นำข้อมูลข่าวสาร สู่ประตูบ้านท่าน” โดยเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างแท้จริง นอกเหนือจากภารกิจการกระจายเสียงผ่านสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อโซเชียล และสื่ออื่น ๆ ในเครือข่าย กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดจันทบุรีได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในประเด็นต่างๆ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเพื่อให้ไปสู่ภาคประชาชนให้ได้เกิดประโยชน์ และสามารถเข้าถึงบริการของรับได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากที่สุด โดยแบ่งขบวนรณรงค์ออกเป็น 2 เส้นทาง คือ 1.ภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ตลาดสวนมะม่วง ตลาดน้ำพุ ชุมชนริมน้ำจันทบูร ตลาดพลอย เส้นทางที่ 2.ชุมชนหลังวัดโรมันคาทอลิก ตลาด 100 ปีหลังวัด ซึ่งขบวนรณรงค์ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองจันทบุรี และ อาสาสมัครจราจร อาสาสมัครกู้ภัยสว่างกตัญญูธรรมสถานอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก