Uncategorized

ผู้ว่าฯ นราธิวาส เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการปกครองท้องที่ ปี 2561

ผู้ว่าฯ นราธิวาส เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการปกครองท้องที่ ปี 2561

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการปกครองท้องที่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มุ่งหวังสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ รวมถึงเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่อย่างยั่งยืน

วันนี้ (21 ส.ค.61) นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการปกครองท้องที่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่หอประชุมอำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีนายยะยาห์ ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ สิงคาร นานอำเภอเจาะไอร้อง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการ

นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดโครงการฯ ในวันนี้ (21 ส.ค.61) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน ตลอดจนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างจิตสำนึก อุดมการณ์ ทัศนคติ แนวคิด และวิธีการทำงานในฐานะผู้นำการปกครองท้องที่ ที่มีประสิทธิภาพ

ที่สำคัญจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงในพื้นที่อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ เข้ารับการอบรมตามโครงการฯ จำนวน 13 อำเภอ แบ่งเป็น 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 1,767 คน โดยมีวิทยากรจากกรมการปกครองมาบรรยายให้ความรู้

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 0936193807