ข่าว ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด-เอาจริง!!! หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดต้องเป็นแบบอย่าง~ในการลด!ปลอดขยะมูลฝอย !!

จังหวัดร้อยเอ็ด-เอาจริง!!! หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดต้องเป็นแบบอย่าง~ในการลด!ปลอดขยะมูลฝอย !!

เมื่อวันที่ (22 เมษายน 2562) นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ออกติดตามประเมินผล มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายสายยนต์ สีหาบัว ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่ถือป้ายรณรงค์ เพื่อเป็นการขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกคน สร้างจิตสำนึกและดำเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดย การประชุมภายในศาลากลางทุกครั้ง มุ่งเน้นให้เป็นการประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการดังนี้ การจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม ยกเลิกการใช้ขวดน้ำพลาสติก

หลอดดูดน้ำพลาสติก และแก้วแบบใช้แล้วทิ้ง (single use) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจัดหาแก้วน้ำส่วนตัวมาเอง โดยผู้จัดการประชุมจัดเตรียมน้ำดื่มไว้ให้ การจัดการขยะภายในห้องประชุม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จัดเก็บขยะในส่วนของตัวเองก่อนลุกออกจากที่ประชุม
การบริหารจัดการขยะในสำนักงาน ต้องนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ที่สำนักงาน เช่น จาน ช้อน ส้อม แก้ว กล่องพลาสติกใส่อาหารหรือปิ่นโต และถุงผ้า เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกทุกหน่วยงานต้องมีบริการยืม-คืน ถุงผ้า หากต้องการซื้ออาหาร ควรนำกล่องพลาสติก หรือปิ่นโต ไปด้วยทุกครั้ง เพื่อลดการใช้และนำถุงพลาสติกกลับมาสำนักงาน งดการนำกล่องโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในสำนักงาน โดยเด็ดขาด ทุกหน่วยงานต้องมีถังขยะเปียกสำหรับใส่เศษอาหารทุกหน่วยงานต้องมีตาชั่งสำหรับชั่งขยะและบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน ทุกหน่วยงานต้องจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการและข้อห้าม ติดไว้บริเวณที่เห็นชัดเจน

การบริหารจัดการขยะในศาลากลาง ยกเลิกการใช้ถังขยะรวมของเทศบาล ในบริเวณศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด จัดตั้งกองทุนขยะรีไซเคิลในศาลากลาง โดยทำการนัดผู้รับซื้อมาทำการซื้อขยะ สำนักงานจังหวัด เป็นผู้จัดการธนาคารขยะ และจัดทำบัญชีการซื้อขายขยะที่ชัดเจน โดยการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต้องกำหนดเงื่อนไขสำหรับผู้นำสินค้ามาขายภายในศาลากลาง เช่น ห้ามมีถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมบรรจุอาหาร ซึ่งผู้ขายสินค้าหรืออาหาร ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ถึงจะอนุญาตให้นำสินค้าเข้ามาขายได้ สำหรับผู้ที่ประสงค์ต้องการซื้อสินค้าให้นำภาชนะส่วนตัวมาใส่เองร้านค้าขายอาหารและเครื่องดื่มภายในบริเวณศาลากลาง ให้ ยกเลิกการใช้แก้วน้ำแบบใช้แล้วทิ้ง (single use) ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟมบรรจุอาหาร ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดต้องเป็นแบอย่างในการลดปลอดและขยะมูลฝอย

/////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม- รายงาน