Uncategorized

“สีสรรวันเรือจ้างวางพาย”

“สีสรรวันเรือจ้างวางพาย”
ช่วงเดือนกันยายนของทุกปีเป็นช่วงที่มีการแสดงความยินดีกับข้าราชการและลูกจ้างของทุกหน่วยงาน ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เพื่อให้ท่านที่เกษียณได้กลับไปใช้ชีวิตเช่นบุคคลธรรมดา โดยเฉพาะในส่วนข้าราชการครู ในแต่ละปีจะมีผู้เกษียณอายุราชการมากกว่าหน่วยงานอื่น 

ในค่ำคืนทื่ผ่านมา.21 ก.ย ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหินกองทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ก็ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับท่านที่จะเกษียณ ที่โรงเรียนบ้านสระโพนทอง ประกอบด้วย ผอ.สำราญ สุขหนองบึง คุณครูกิตติพงษ์ เหนือโท คุณครูสามารถ แสงน้ำ คุณครูลำภา เฉลิมสุข และคุณครูธนาภรณ์ คำมะณี
ในงานก็มีการมอบของขวัญของที่ระลึก บันทึกภาพไว้เป็นอนุสรณ์ โดยมี ผอ.สุพจน์ หินกอง โรงเรียนบ้านสระโพนทอง เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ไฮไลน์ของงานเพื่อให้สมกับคำว่าครูคือเรือจ้าง คุณครูทั้ง 5 ท่าน จึงได้ลงเรือพายที่ตั้งไว้บนเวที ให้สมกับสโลแกนที่ว่าเรือจ้างวางพาย…..

สุเทพ. ลอยแก้ว/รายงาน