Uncategorized ข่าว เชียงราย

สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงรายและภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ด้วยการบูรณาการ ประสานเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนในทุกระดับ

สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงรายและภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ด้วยการบูรณาการ ประสานเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนในทุกระดับ

นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการชุมนุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย ปี 2562 “เชียงราย เมืองแห่งความสุข” เมื่อเช้าวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงแรมทีคการ์เด้นท์ แอนด์สปา รีสอร์ท ถนนสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี ภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพเชียงราย หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชนมาร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งกว่าร้อยคน จัดโดยสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

การชุมนุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย ปี 2562 “เชียงราย เมืองแห่งความสุข” ในครั้งนี้มุ่งหมายให้สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงรายและเครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ด้วยการบูรณาการ ประสานเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนในทุกมิติและทุกระดับ ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาเชียงราย ให้เป็นเมืองแห่งความสุข” อันเป็นแนวทางในการตอบสนองวิสัยทัศน์ของจังหวัดเชียงราย ด้วยการนำนโยบายไปขยายผลสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในระดับต่าง ๆ ตามหลักการในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 และธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 อีกด้วย

ในการดำเนินงาน ได้มีการนำเสนอวิดีทัศน์ผลงานสมัชชาสุขภาพเชียงรายเพื่อร่วมพัฒนาเชียงรายเมืองแห่งความสุข การเสวนาทิศทางการพัฒนาเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งความสุข นิทรรศการชุมชนมีชีวิตแห่งความสุข 5 ชุมชน การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นชุมชนแห่งความสุข 6 ชุมชนต้นแบบ ได้แก่ ชุมชนสุขภาพพระสงฆ์ด้วยหลัก”บวร”และธรรมนูญพระสงฆ์โดยเครือข่ายพระคิลานุปัฏฐาก ชุมชนสุขภาพผู้สูงอายุด้วยโรงเรียนผู้สูงอายุ 5 มิติโดยเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ ชุมชนสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน ชุมชนการสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กด้วย EF บนพื้นฐานภูมิปัญญาพื้นบ้านโดยสหวิชาชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร ชุมชนรู้เท่าทันยาชายแดนโดยศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคประชาชนเชียงราย ชุมชนอาหารปลอดภัยปลอดสารเคมีโดยชุมชนบ้านสันทางหลวง และชุมชนปลอดฝุ่นควันพิษ PM 2.5 โดยสมาคมยักษ์ขาวเชียงราย

จากนั้น ได้ให้สมาชิกจัดเป็นกลุ่มเข้าศึกษาเรียนรู้ชุมชนแห่งความสุข หลังจากนั้น จะได้ร่วมกันนำเสนอแนวทางการพัฒนาต่อแผนยุทธศาสตร์จัวหวัดเชียงรายตามลำดับต่อไป อันเป็นการสนองตอบต่อวิสัยทัศน์ของจังหวัดเชียงราย “เชียงราย เมืองแห่งความสุข” ให้เป็นเมืองที่มีความสุข ที่มั่นคงและยั่งยืนสืบไป
???????????????⛽??

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
22/10/62