ข่าวรัฐสภา

ณ บริเวณหน้าห้องประชุมรัฐสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 1 คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ บริเวณหน้าห้องประชุมรัฐสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 1 คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี นำโดย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการสังคมฯ และประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล รองประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ได้จัดกิจกรรมติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว อันเป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์ยุติความรุนแรงให้กับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เนื่องด้วยองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กสากล และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 เห็นชอบให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี”

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 และนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 2 ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตลอดจนได้เชิญชวนให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสแกน QR CODE เพื่อรับสติกเกอร์ไลน์ชุด “ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีบุคคลในครอบครัว” ซึ่งเป็นสติกเกอร์ที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวฟรี

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน