ข่าวรัฐสภา

สว.เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสหภาพรัฐสภาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สว.เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสหภาพรัฐสภาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 22 มกราคม 2567 ระหว่างเวลา 16.00 – 18.00 นาฬิกา ตามเวลาประเทศไทย ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะสมาชิกคณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสหภาพรัฐสภา (Member of the IPU Working Group on Science and Technology : WGST) เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคณะทำงานฯ ซึ่งนับเป็นการประชุมออนไลน์ครั้งแรกของคณะทำงานในปี 2567 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภาจากไอร์แลนด์ เช็ก โรมาเนีย ฮังการี เคนยา มาเลเซีย มอลโดวา จีน โบลิเวีย ไทย พร้อมด้วยเลขาธิการสหภาพรัฐสภา และฝ่ายเลขานุการฯ โดยมี Mr. Denis Naughten สมาชิกรัฐสภาไอร์แลนด์ ในฐานะประธานคณะทำงาน WGST ทำหน้าที่ประธานการประชุม
.
การประชุมฯ เริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับพร้อมอวยพรปีใหม่จากประธานคณะทำงาน WGST และเลขาธิการสหภาพรัฐสภาจากนั้นที่ประชุมฯ ได้รับรองระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งรับทราบการรายงานจากประธานและสมาชิกคณะทำงานฯ ในการเข้าร่วมการประชุม Forum on the Future of Evidence-Based Policy ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลลัพธ์ของการประชุมเป็น the White Paper on the future of evidence-based policy ต่อมาที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาของร่างเอกสาร IPU Charter on the Ethics of Science and Technology for Parliaments ฉบับล่าสุด

.
ในการนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ฯ กล่าวแสดงความชื่นชมต่อที่ประชุมว่าร่างเอกสารฉบับนี้มีความครอบคลุม กระชับ สื่อสารได้อย่างตรงเป้าชัดเจน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนการใช้ถ้อยคำให้สอดคล้องกันของเอกสารตลอดทั้งฉบับในส่วนของคำว่านักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ รวมถึงการใช้ถ้อยคำที่แสดงถึงอิสระและขอบเขตด้านจริยธรรมของงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบข้อเสนอแนะดังกล่าวทั้งหมด และจะมีการแจ้งเวียนร่างเอกสารฉบับปรับปรุงให้แก่สมาชิกคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาร่วมกันในการประชุมครั้งถัดไป ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ก่อนที่จะนำไปแจ้งเวียนเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากประเทศสมาชิกและผู้เชี่ยวชาญ ในห้วงการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 148 ในช่วงเดือนมีนาคม 2567 ต่อไป
.
จากนั้นที่ประชุมได้รับทราบกรอบระยะเวลาการขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจว่าด้วยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐสภาและชุมชนวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งรับทราบกำหนดการในการเข้าเยี่ยมชมองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (CERN) ที่นครเจนีวา ในช่วงเช้าของวันที่ 26 มีนาคม 2567 ในห้วงการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 148 และที่ประชุมได้รับฟังการนำเสนอของหน่วยงาน Global Curriculum for Science and Diplomacy (GESDA) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2019 โดยที่ประชุมได้ร่วมอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในการร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานในอนาคต

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน