Uncategorized

คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลสะเดียง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อส่งเสริมให้สตรีมีภาวะผู้นำที่ดี มีศักยภาพและเสริมสร้างความรู้และพัฒนาตนเอง

คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลสะเดียง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อส่งเสริมให้สตรีมีภาวะผู้นำที่ดี มีศักยภาพและเสริมสร้างความรู้และพัฒนาตนเอง

ที่โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของสตรีตำบลสะเดียง ประจำปี 2561 โดยมี นายเสรี หอมเกษร นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีภาวะผู้นำที่ดี มีศักยภาพและเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรีเป็นที่ยอมรับและก่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม


นางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลสะเดียง กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลสะเดียง ได้ทำโครงการเสนอของบประมาณการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของสตรีตำบลสะเดียง ประเภทเงินอุดหนุนจำนวน 129,200 บาท โดยเป้าหมายมีผู้นำสตรีและกรรมการสตรีระดับหมู่บ้าน ตำบลสะเดียง จำนวน 13 หมู่บ้าน 200 คน และการจัดโครงการนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสังคม สร้างความพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้นำสตรีมีความเข้มแข็ง เป็นกำลังสำคัญของตำบลสะเดียง เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม ตามนโยบายรัฐบาล ให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้นให้ผู้นำสตรีมีความรู้ความสามารถ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาตน พัฒนาชุมชน และสร้างงาน สร้างอาชีพขยายผลให้กับสตรีกลุ่มอื่นๆ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลสะเดียง กล่าวอีกว่า ในยุคที่สตรีมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญมากขึ้นทั้งต่อครอบครัวและต่อสังคมเช่นปัจจุบัน ทำให้สตรีต้องปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และสภาวการณ์ต่างๆ รวมทั้งแสวงหาความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ ให้กับตนเองเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม สภาสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะองค์กรที่ดำเนินงานด้านกิจกรรมสตรี ได้เล็งเห็นคุณประโยชน์ในการที่จะเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของสตรีให้ดียิ่งขึ้น และการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เพื่อพัฒนาผู้นำสตรีในตำบลสะเดียง เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้นำสตรีไทย ให้มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น น่าเชื่อถือ สร้างการยอมรับ สร้างทัศนคติที่เอื้อต่องานบริการ ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนให้ประสบความสำเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดีในการแก้ไขปัญหาสังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศต่อไป

มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์