ข่าวกระแสสังคม

ร้อยเอ็ดชาวตำบลโนนสวรรค์อำเภอปทุมรัตต์ไม่เอาโรงน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลขอให้ย้ายไปสร้างที่อื่น เพราะที่นี่คือนครหลวงแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิอันลือชื่อสุดท้ายโรงงานน้ำตาลบ้านโป่งต้องเริ่มต้นใหม่อย่างทั่วถึง

ร้อยเอ็ดชาวตำบลโนนสวรรค์อำเภอปทุมรัตต์ไม่เอาโรงน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลขอให้ย้ายไปสร้างที่อื่น เพราะที่นี่คือนครหลวงแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิอันลือชื่อสุดท้ายโรงงานน้ำตาลบ้านโป่งต้องเริ่มต้นใหม่อย่างทั่วถึง

https://youtu.be/C2ZBsBtz1iU

https://youtu.be/2yBaaw7f4wo

https://youtu.be/5HDe2nQdSYk

https://youtu.be/bFWN40J8HAE

 

สมนึก/ร้อยเอ็ด/0885730542—

เมื่อเช้าวันนี้วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการเจรจา เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยการดำเนินงานของ นายสายยนต์ สีหาบัว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด,นายกมล ชัยกันทะ ท้องถิ่นจังหวัด และคณะ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายทหาร ตำรวจ ,ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน,นายแสนพิทักษ์เกษมเหลาชัย เลขานุการชมรมเครือข่ายคนรักษ์ปทุมรัตน์(กลุ่มผู้ร้อง), ผู้แทนโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัทน้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด

กลุ่มและเครือข่ายต่างๆ ในอำเภอปทุมรัตต์ ได้เชื่อมร้อยกันเป็นเครือข่ายคนรักษ์ปทุมรัตต์ ด้วยจิตสำนึกแห่งความรักท้องถิ่นและบ้านเกิด จึงขอเป็นตัวแทนประชาชนชาวปทุมรัตต์ แสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น
และไม่ยอมรับการดำเนินการที่ขาดการมีส่วนร่วม ของคนในพื้นที่ และขอเสนอข้อเรียกร้องต่อทุกส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1 ขอให้บริษัทน้ำตาลบ้านโป่งจำกัด ชะลอการดำเนินโครงการโดยหยุดการทำ อีไอเอ ไว้ก่อนเพื่อลดความขัดแย้งในพื้นที่, 2 ขอให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง วางตัวเป็นกลาง ทำหน้าที่ให้ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และทั่วถึง และสร้างการมีส่วนร่วม โดยยึดหลักตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2560 มาตรา 43 และ 58 และระเบียบสำนักนายกมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนปี พ.ศ. 2548 จัดให้มีการประชาคมหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ในอำเภอปทุมรัตต์ เพื่อให้คนส่วนใหญ่ ได้รับข้อมูลและมีสิทธิตัดสินใจว่า จะให้ดำเนินโครงการหรือไม่

โดยในที่ประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นของบุคคลในพื้นที่ รวมถึงเทศบาลตำบลโนนสวรรค์พร้อมกันนั้นทางด้านตัวแทนของบริษัทน้ำตาลบ้านโป่งจำกัด ได้แลกเปลี่ยนอธิบายเหตุผลต่างๆที่ได้ดำเนินการอยู่ การเสนอแนวความคิดเห็นก่อนหน้าไม่มีการประชาคมให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างกว้างขวาง ,ประชาชนกังวลใจต่อผลกระทบการดำรงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสุขภาพ การคมนาคม และที่สำคัญที่สุด คือผลกระทบที่มีต่อการปลูกข้าวหอมมะลิ นอกจากนั้นยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางด้านวัฒนธรรมประเพณีต่างๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจจะส่งผลต่อ ส่งผลกระทบด้านลบอย่างใหญ่หลวง และสุดท้ายยืนยันว่าอยากจะให้ย้ายไปสร้างที่อื่น

ในที่สุด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานได้กล่าวสรุป รวบรวมความคิดเห็น โดยเป็นที่ตกลงเห็นพ้องต้องกันว่า ขอให้ปลดป้ายต่อต้านลงก่อน เนื่องจากว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อกฎหมายและทางด้านบริษัท น้ำตาลบ้านโป่งจำกัด ก็จะไปทบทวนแนวทางการปฏิบัติที่ที่เหมาะสม ซึ่งชาวบ้านยืนยันพร้อมกันว่าจะต้องเริ่มต้นใหม่ ถ้าทางด้านบริษัทน้ำตาลบ้านโป่ง ไม่เริ่มต้นใหม่ก็จะไม่เอาป้ายต่อต้านลง แต่ในที่สุดก็เห็นคล้องจองกันว่า ควรจะไปเปิดประชาพิจารณ์เริ่มต้นใหม่ หรือเปิด ค 1 และเป็นที่พอใจ ทั้งผู้ร้องและบริษัทน้ำตาลบ้านโป่งเวลา 12:00 น .กว่าๆได้ยุติการประชุม เพื่อจะไปดำเนินการตามความเห็นชอบฝ่ายต่างๆ ในที่ประชาคมครั้งต่อไป โดยกระบวนการต่างๆ ขั้นตอนต่างๆนั้น จะต้องมีหน่วยงานทุกภาคส่วน ไปร่วมเห็นชอบ และทางจังหวัดต้องตั้งคณะกรรมการดูแลขั้นตอนต่างๆให้ชัดเจนก่อนที่จะดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป.-

—-///—สมนึก/ร้อยเอ็ด/0885730542—-