Uncategorized

นราธิวาส – “ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีคนร้ายลอบยิงและวางเพลิงอาคารโรงเรียน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)”

นราธิวาส – “ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีคนร้ายลอบยิงและวางเพลิงอาคารโรงเรียน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

ที่ บ้านค่าย หมู่ที่ 2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร. ประธาน ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตาม”ยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วน ” การซ้อมแผนเผชิญเหตุในครั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ และศักยภาพของการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วน ในการพัฒนาแผนพิทักษ์ชุมชนของตำบลกะลุวอเหนือ และกำหนดความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ และเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชน ตามยุทธศาสตร์ โดยมีปลัดอำเภอเมืองนราธิวาส ทหาร/ตำรวจ/กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน /ชรบ. /อรบ. / กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ /และกำลังภาคประชาชน ร่วมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีคนร้ายลอบยิงชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) บริเวณป้อมเวรยาม และวางเพลิงอาคารโรงเรียนบ้านค่าย ณ ที่โรงเรียนบ้านค่าย หมู่ที่ 2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อทำให้ชุมชนเข้มแข็ง เกิดความคุ้นเคยและมีความพร้อมในการปฏิบัติอยู่ตลอด ซึ่งการซักซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน และกำลังภาคประชาชนต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีความเข้าใจในการปฏิบัติและมีความพร้อมเมื่อเกิดสถานการณ์จริงในพื้นที่

น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร. กล่าวว่า ได้ออกมาปฏิบัติภารกิจในเชิงรุกในการรักษาความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ การรักษาความปลอดภัยบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และเป็นเป้าหมายอ่อนแอ ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ได้ ฉะนั้นทุกภาคส่วนควรที่จะต้องร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา เพื่อให้พื้นที่ชายแดนใต้เกิดความสามัคคี แล

 

ะสันติสุขในพื้นที่ ซึ่งต้องการให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง ซึ่งโมเดลนี้มาจากองค์ประกอบหลายๆ ส่วน โดยเอางานการช่วยเหลือประชาชนนำไปสู่หมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนเข้าใจ เป็นยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชน พยายามที่จะลดบทบาทเจ้าหน้าที่ทหารในการใช้อำนาจ กฎหมายพิเศษ การใช้กำลังหรือการใช้อาวุธก็ตาม ลักษณะงานเอาทหารออกมา แล้วสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนต่อไป

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
0936193807