Uncategorized

ผู้ใจบุญบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้างห้องพิเศษให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว

ผู้ใจบุญบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้างห้องพิเศษให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. คุณมยุรี กุลศรี บริจาคเงินจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เดิมบริจาคไว้แล้ว 250,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องพิเศษ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว และคุณวิมาลัย ฤกษ์หร่าย บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีนายแพทย์ประธาน โอประเสริฐสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นผู้แทนรับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขอร่วมอนุโมทนาบุญ
กณต ทาทิพย์ รายงาน