Reporter&Thai Army

มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ทต.ป่าไผ่,กำนัน, ผญบ.ต.ป่าไผ่ และราษฎรในพื้นที่ ฯ ร่วมกันช่วยเหลือปรับปรุง/ซ่อมแซม บ.ราษฎร บ.ดงสักงาม ม.6 และ บ.ผาหนาม ม.12 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยเมื่อ 22 ก.ย.61, 1430 และร่วมตรวจสอบความเสียหายฯ พบว่ามีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 20 หลังคาเรือน

เมื่อ 23 ก.ย.61, 0800 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ทต.ป่าไผ่,กำนัน, ผญบ.ต.ป่าไผ่ และราษฎรในพื้นที่ ฯ ร่วมกันช่วยเหลือปรับปรุง/ซ่อมแซม บ.ราษฎร บ.ดงสักงาม ม.6 และ บ.ผาหนาม ม.12 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยเมื่อ 22 ก.ย.61, 1430 และร่วมตรวจสอบความเสียหายฯ พบว่ามีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 20 หลังคาเรือน รายระเอียดดังนี้


1. นายอิ่นหลัน บุตรมา บ้านเลขที่ 57 ม.12 บ.ผาหนาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ความเสียหายลอนคู่หลังคา จำนวน 10 แผ่น, กำลังดำเนินการซ่อมแซมฯ
2. นายภิรมย์ ตามา บ้านเลขที่ 111/2 ม.12 บ.ผาหนาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ความเสียหายลอนคู่หลังคา จำนวน 6 แผ่น, กำลังดำเนินการซ่อมแซมฯ
3. นายดุษฎี ไชยลังกา บ้านเลขที่ 20/2 ม.12 บ.ผาหนาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ความเสียหายลอนคู่หลัวงคา จำนวน 4 แผ่น และ ครอบหลังคา จำนวน 5 แผ่น, กำลังดำเนินการซ่อมแซมฯ
4. นายใจยา ยอดคำ บ้านเลขที่ 170 ม.12 บ.ผาหนาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ความเสียหายลอนคู่หลังคา จำนวน 3 แผ่น และ หลังคา จำนวน 2 แผ่น, กำลังดำเนินการซ่อมแซมฯ
5. นายนิตยา มูลกันทา บ้านเลขที่ 9 ม.12 บ.ผาหนาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ความเสียหายลอนคู่หลังคา จำนวน 20 แผ่น, กำลังดำเนินการซ่อมแซมฯ
6. นายพิภพ กันทะจี้ บ้านเลขที่ 5 ม.12 บ.ผาหนาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ความเสียหายลอนคู่หลังคา จำนวน 10 แผ่น และหลังคา จำนวน 3 แผ่น, กำลังดำเนินการซ่อมแซมฯ
7. นายเพชร มาเรียน บ้านเลขที่ 72 ม.12 บ.ผาหนาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ความเสียหายลอนคู่หลังคา จำนวน 10 แผ่น, กำลังดำเนินการซ่อมแซมฯ
8. นายอินตา มาเรียน บ้านเลขที่ 85 ม.12 บ.ผาหนาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ความเสียหายลอนคู่หลังคา จำนวน 12 แผ่น และหลังคา จำนวน 6 แผ่น, กำลังดำเนินการซ่อมแซมฯ
9. นางสมศรี ทิมสวัสดิกุล บ้านเลขที่ 122 ม.6 บ.ดงสักงาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ความเสียหายลอนคู่หลังคา จำนวน 4 แผ่น และหลังคา จำนวน 11 แผ่น, ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
10. นายบรรจง ตันยศ บ้านเลขที่ 90 ม.6 บ.ดงสักงาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ความเสียหายลอนคู่หลังคา จำนวน 4 แผ่น และหลังคา จำนวน 1 แผ่น, ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
11. นายเฉลิมศรีแป้น ม.6 บ.ดงสักงาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ความเสียหายลอนคู่หลังคา จำนวน 4 แผ่น, ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
12. นางดุลณัฐ เรียนอิมทร์ ม.6 บ.ดงสักงาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ความเสียหายลอนคู่หลังคา จำนวน 4 แผ่น และหลังคา จำนวน 2 แผ่น, ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
13. นายมณเทียร คำศิริ ม.6 บ.ดงสักงาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ความเสียหายลอนคู่หลังคา จำนวน 10 แผ่น และหลังคา จำนวน 4 แผ่น, ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
14. นายสุพจน์ มานะเพียร ม.6 บ.ดงสักงาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ความเสียหายลอนคู่หลังคา จำนวน 80 แผ่น และหลังคา จำนวน 20 แผ่น, ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
15. นางเพ็ญศรี ใหม่พรม ม.6 บ.ดงสักงาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ความเสียหายลอนคู่หลังคา จำนวน 5 แผ่น, ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
16. นายยอด มานะเพียร ม.6 บ.ดงสักงาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ความเสียหายลอนคู่หลังคา จำนวน 80 แผ่น และหลังคา จำนวน 20 แผ่น, ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
17. นายกิติชัย มานะเพียร ม.6 บ.ดงสักงาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ความเสียหายลอนคู่หลังคา จำนวน 3 แผ่น และหลังคา จำนวน 3 แผ่น, ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
18. วัดผาหนาม ม.12 บ.ผาหนาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. กระเบื้องแผ่นเล็กศาลาวัด จำนวน 260 แผ่น, ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
19. นายสนธยา บุญเรื่อง บ้านเลขที่ 44 ม.6 บ.ดงสักงาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ความเสียหายลอนคู่หลังคา จำนวน 6 แผ่น และหลังคา จำนวน 4 แผ่น, ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
20. นายแสบคำ ปันทนันท์ บ้านเลขที่ 191/1 ม.6 บ.ดงสักงาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จว.ล.พ. ความเสียหายลอนคู่หลังคา จำนวน 7 แผ่น, ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งทางหน่วยจะได้ประสานกับ ทต.ป่าไผ่, ผู้นำชุมชนฯ และราษฎรในพื้นที่ฯ ร่วมกันปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านเรือนของราษฎรที่ประสบวาตภัยให้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และจะได้รายงานให้ทราบต่อไป