Reporter&Thai Army แถลงข่าว

หมู่ รส.ประจำ อ.ท่าตะโก จว.น.ว. (ป.๔ พัน.๔) พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจสอบเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๑

– เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย.๖๑ เวลา ๑๔๐๐ หมู่ รส.ประจำ อ.ท่าตะโก จว.น.ว. (ป.๔ พัน.๔) พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจสอบเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๑ ได้ลงพื้นตรวจสอบนาข้าวเกษตรกรผู้เข้าร่วมการทำประกันภัยฯ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรบางส่วนที่ได้รับความเสียหายจริง แต่มิได้อยู่ในพื้นที่ที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ ในพื้นที่ ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโก จว.น.ว. มีจำนวน ๗ แปลง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย