ข่าวรัฐสภา

ณ ลานอารีน่า ค่ายย่อย 3 กลมเกลียว ค่ายหัตถวุฒิ แคมป์ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ชุมนุมผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 19.00 นาฬิกา ณ ลานอารีน่า ค่ายย่อย 3 กลมเกลียว ค่ายหัตถวุฒิ แคมป์ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ชุมนุมผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ในโครงการกองทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”

โดยมี นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา กล่าวรายงาน
สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเป็นการถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยให้ครูและนักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาทั่วประเทศ มาร่วมชุมนุมและทำกิจกรรม เพื่อแสดงพลังความจงรักภักดี ความสามัคคี และความกตัญญูกตเวทิตา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์

รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างความเป็นผู้นำ ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในการเป็นคนดี คนเก่ง ที่สามารถนำไปพัฒนาตนเองและบ้านเมืองได้ โดยการจัดโครงการครั้งนี้ มีครูและนักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน 156 โรงเรียน รวมจำนวน 936 คนเข้าร่วมโครงการ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน