ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ อปท.

25 เมษายน 2567 นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมคณะทำงานยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี คณะทำงานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ

ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการนำเข้าข้อมูล OIT , IIT , และ EIT ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเร่งรัดให้องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของจังหวัดร้อยเอ็ดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

สมนึก บุญศรี  รายงาน