ข่าวกระแสสังคม

แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด อาสาสมัครแรงงาน และแรงงานนอกระบบ 6 กลุ่มอาชีพ
เข้าร่วมกิจกรรม
นางสาวเลอลักษณ์ สุทธิสาโกมล แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นการเทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความปรองดอง สมานฉันท์ ของคนในชาติ
กิจกรรมภายในงาน มีการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแสดงผลิตภัณฑ์ของแรงงานนอกระบบ และการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะต่อไป
เหยี่ยวข่าว/รายงาน