Uncategorized ข่าว เชียงราย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายจัดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยสร้างการรับรู้ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนไปใช้สิทธิลงคะแนนอย่างมีคุณภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายจัดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยสร้างการรับรู้ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนไปใช้สิทธิลงคะแนนอย่างมีคุณภาพ

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายจัดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่ห้องฑิฆัมพร โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท เลขที่ 499 ถนนแม่กก หมํที่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี วิทยากร ประกอบด้วย นายสุคนธ์ เรือนสอน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย และนางสาววันวิสา วงค์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย นางพรรณทิพย์ วงค์เทพ ประธานชมรมสถานีวิทยุประจำจังหวัดเชียงรายเขต 34 ผู้ดำเนินการเสวนา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งจากสื่ออิล็คทรอนิคส์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ และสื่อบุคคล

การประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น เป็นโครงการที่กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายได้จัดขึ้น ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสื่อมวลชนผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และผู้ดำเนินการรายการทางสถานีวิทยุ เสียงตามสาย และหอกระจายข่าว รวมทั้ง คอลัมนิสต์จากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น รวม 30 คน ซึ่งมีความมุ่งหมายเพื่อสร้างการรับรู้ รับทราบ ความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น 3 ประเภท ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ในระดับนายกผู้บริหารองค์กร และสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกระดับ และเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมต่อการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ

โดยนัยสำคัญของการดำเนินงานในครั้งนี้ สื่อมวลชนได้รับทราบโครงสร้างคณะกรรมการและคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง บทบาทและขอบเขตของสื่อมวลชนต่อการรณรงค์สนับสนุนการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น เพื่อให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนไปใช้สิทธิลงคะแนนอย่างมีคุณภาพ มีความรู้และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและการปกครองส่วนท้องถิ่น โครงสร้างการจัดการเลือกตั้ง การประชาสัมพันธ์ ความเป็นกลาง ช่องทางการแจ้งเหตุทุจริต การครบกำหนดวาระการปฏิบัติ รวมทั้งระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการโฆษณากระจายเสียงทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ งบประมาณค่าใช้จ่าย การร้องเรียน ช่องทางการแจ้งการทุจริตประพฤติมิชอบหรือการเอื้อประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใด รวมทั้ง แนวทางการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เข้าใจ สนับสนุน และมีส่วนร่วมต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นอีกด้วย

ทั้งนี้ แม้ยังไม่สามารถระบุว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับใดก่อนหลัง และวันเลือกตั้งที่แน่นอน แต่เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในระยะอันใกล้นี้ เพื่อให้สื่อมวลชนได้ทราบและมีส่วนร่วมต่อการเลือกตั้งในทุกช่องทางและทุกระดับมีคุณภาพ ได้คนดี และคนที่เหมาะสมมาทำหน้าที่ในสภาท้องถิ่นและการบริหารห้องถิ่น อีกทั้ง ให้เกิดการพัฒนาที่มั่นคง รากฐานของท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และประชาชนมีส่วนร่วมต่อการปกครองและการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยควบคู่กันด้วย อันจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมุ่งการพัฒนาเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นประโยชน์ส่วนรวม ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอีกด้วย

โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่นของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลุกเร้าสร้างกระแสให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว และพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะถึงในเร็วนี้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง กระจายโอกาสให้แก่ประชาชนในการบริการสาธารณะ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำทางการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการเลือกตั้งท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม

??????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
26/12/62