ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร แถลงข่าว

ร้อยเอ็ดจัดนิทรรศการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดนิทรรศการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562
/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

เมื่อเช้าวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น ณ หน้าห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ในพิธีเปิดนิทรรศการบทบาท ของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 โดยการดำเนินงานของ นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ ประกอบด้วย ข้าราชการลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปไม่น้อยกว่า 100 คน

อาทิ นิทรรศการ เทศบาลเมืองร้อนเอ็ดสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาจีน,นิทรรศการประเทศ กัมพูชา เวียตนาม

นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-วัตถุประสงค์ของบทบาทจังหวัดต่อ การสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียน ของไทยปี 2562 คือ 1 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ของประเทศไทยในปี 2562 และบทบาทของกระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน 2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยให้กับบุคลากรและประชาชนทั่วไป

3 เพื่อเสริมสร้างความรู้ในบทบาทภารกิจด้านต่างประเทศและอาเซียน ในบริบทของกระทรวงมหาดไทย


นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้กล่าวเปิดว่า.-ปัจจุบันบริบททางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศประกอบด้วย ไทย อินโดนีเซียมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว เมียนมาร์และกัมพูชา ได้เผชิญความท้าทายใหม่ๆ อาทิยาเสพติด การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ รวมทั้งภัยคุกคามรูปแบบใหม่

จึงมีความจำเป็นต้องรวมตัวกัน เพื่อให้กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นชุมชนที่แข็งแกร่ง เพื่ออำนาจในการต่อรอง และขีดความสามารถทางการแข่งขัน กับประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง กอปรกับประเทศสมาชิกอาเซียนได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558

โดย มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการรวมกลุ่ม ด้วยการจัดประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อาวุโสรัฐมนตรีและผู้นำประเทศ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานของอาเซียนไปสู่เป้าหมาย ซึ่งในแต่ละปีสมาชิกอาเซียน จะผลัดกันทำหน้าที่เจ้าภาพจัดการประชุม

โดยในปี 2562 เป็นวาระที่ไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนต่อจากสิงคโปร์ที่เป็นประธานอาเซียนในปี 2561 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ได้รับหน้าที่การเป็นประธานอาเซียน อย่างเป็นทางการต่อจากนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ในช่วงสิ้นสุดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 33 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

นายกรัฐมนตรีได้ประกาศแนวคิดหลักสำหรับการเป็นประธานของไทยคือ Advancing Partnership for Sustianability หรือ ร่วมมือร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน

จังหวัดร้อยเอ็ดจึงจัดนิทรรศการและประกาศ ให้บุคลากรและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และรับทราบถึงประโยชน์จากการเป็นประธานอาเซียนของไทยมากยิ่งขึ้น ประชาชนมีความพร้อม ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในปีที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2562 และจังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในวาระที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนด้วย


—///—สมนึก บุญศรี-บพิตร จำปา/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–