ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวรอบรั้วภูธร

ร้อยเอ็ดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาครูและผู้ดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างเสริมสมองเด็กปฐมวัยด้วยทักษะ EF (Executive Function) ความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิต/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาครูและผู้ดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างเสริมสมองเด็กปฐมวัยด้วยทักษะ EF (Executive Function) ความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิต
/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

เมื่อเช้าวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมประดับดาว โรงแรมเพชรรัชต์ร้อยเอ็ด เวลา 9:30 นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาครู และผู้ดูแลเด็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรเทคนิคการสร้างเสริมสมองในเด็กปฐมวัยด้วยทักษะ EF (Executive Function) ความสามารถของสมอง ในการบริหารจัดการชีวิต จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยการดำเนินงานของ นายธีระชัย แสนภูวาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ กลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการกองการศึกษาครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก การอบรมวันนี้เป็นรุ่นที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ถึง 1 มีนาคม 2562 จำนวน 235 คน

นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ครูและผู้ดูแลเด็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรเทคนิคการสร้างเสริมสมอง ในเด็กปฐมวัย ด้วยทักษะ EF (Executive Function) ความสามารถของสมอง ในการบริหารจัดการชีวิต จังหวัดร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบ ถึงความสำคัญการเรียนรู้กระบวนการ และเทคนิคในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามกระบวนการพัฒนาทักษะสมอง EF อันเป็นกระบวนการสร้างประสบการณ์ ที่มีคุณภาพให้กับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กสามารถ คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น อยู่กับคนอื่น และมีความสุขเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กอยู่ในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จในชีวิต วิทยากรจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ผอ. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ

 

นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกล่าวเปิดว่า.-การจัดการศึกษาปฐมวัยแก่เด็กอายุ 2-5 ขวบ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งเน้นพัฒนาพร้อม แก่เด็ก ให้ได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และมีความพร้อม ในการรับการศึกษาต่อ ในระดับประถมศึกษา

กระบวนการจัดประสบการณ์ การเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเด็กปฐมวัย เป็นช่วงอายุที่มีการพัฒนาความสามารถ ของมนุษย์ให้ทำหน้าที่ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสมองเป็นส่วนสำคัญ ในการสั่งการ ให้ร่างกายตอบสนองต่อการพัฒนาในทุกทุกด้าน ซึ่งเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะอยู่ในช่วงปฐมวัย เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด ในการสร้างมนุษย์ให้ก้าวหน้า และมีคุณค่าต่อสังคม โดยความมีระเบียบ จะก่อให้เกิดวินัยและชาติที่มีระเบียบวินัยสามารถจะสร้างความสำเร็จทุกอย่างได้.-

—///—สมนึก บุญศรี-บพิตร จำปา/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-