Uncategorized ข่าว เชียงราย

อบจ.เชียงรายเปิดงานข่วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน เผยแพร่วัฒนธรรมล้านนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

อบจ.เชียงรายเปิดงานข่วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน เผยแพร่วัฒนธรรมล้านนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

ค่ำวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานข่วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน ที่บริเวณข่วงวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมี ปลัดจังหวัดเชียงราย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

งานข่วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน เป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ได้จัดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สืบสาน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ แหล่งกำเนิดศิลปวัฒนธรรม ประวัติความเป็นมาของชนชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่ได้อพยพอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวนประมาณ 30 ชนเผ่าชาติพันธุ์ อันมีวิถีชีวิตเอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลาย ตลอดทั้งเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ และวางแนวทางรูปแบบการสาธิตเรือนวิถีชีวิตชนเผ่าชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ไปเผยแพร่สู่การศึกษา การท่องเที่ยว การสืบทอดไว้เป็นมรดกแก่คนรุ่นใหม่ อีกทั้งเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาล้านนา สล่าเชียงราย และวัฒนธรรมชนเผ่าไปพร้อมกันอีกด้วย

ภายในกิจกรรมนี้ ประกอบด้วย การสาธิตเรือนวิถีชีวิตชนเผ่าชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย 17 ชนเผ่า ได้แก่ ไตยวน ไตเขิน ภูไท ไตใหญ่ ไตลื้อ อาข่า ปเกอญอ ม้ง อิ้วเมี้ยน ลาหู่ ลีซู ดาราอั้ง ไตหย่า ขมุ ไทยอง บีซู และลัวะ อีกทั้งมีการสาธิตผามภูมิปัญญาล้านนา สล่าเชียงราย ได้แก่ สล่าทอพื้นเมือง สล่าเครื่องปั้นดินเผา สล่าตีเหล็ก สล่าแกะสลัก สล่าเครื่องจักรสานไม้ไผ่ สล่าปักผ้าชาวเขา และสล่าหมอเมืองล้านนา รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าชาติพันธุ์ การจัดกาดหมั้วครัวล้านนา ตลอดการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจทางมนุษวิทยาและสังคมศาสตร์อีกด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
26/12/62